Športové hry seniorov a mládeže v Brodne

Dňa 17.6.2018 sa uskutočnili Športové hry seniorov a mládeže v Brodne.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno si v rámci projektu dala za cieľ usporiadať športový deň, ktorého sa zúčastnili seniori so svojimi ďeťmi a vnúčatami. Zámerom bolo ukázať najmä malým deťom, že voľný čas sa dá zmysluplne stráviť nielen za počítačmi a mobilnými telefónmi, ale aj športom a pohybovými aktivitami a prispieť tak zároveň aj k zblíženiu viacerých generálií, ako aj k upevneniu zdravia.

Športové hry seniorov a mládeže v Brodne sa uskutočnili v areáli futbalového ihriska v Brodne. Za mesto Žilina prišiel účastníkov hier pozdraviť 1. viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma, poslanec VÚC Žilina a zároveň poslanec MZ v Žiline Ing. Martin Kapitulík  a miestni poslanci Ing. Ján Pažický a Ján Púček.

Predsedníčka ZO Božena Slámková v úvode privítala hostí z mesta Žilina, ako aj hostí z JDS Slovensko a to tajomníčku KO JDS Žilina PhDr. Annu Perkovičovú a predsedu OO JDS Žilina Ing. Vladimíra Kováča. Po krátkych pozdravoch zo strany hostí a prečítaní slávnostného sľubu p. Ľubomírom Kuchárom sa športové hry slávnostne odštartovali.

Počas akcie boli zorganizované súťaže  vo viacerých športových disciplínach a vekových kategóriach. Súťažiaci boli na záver ocenení medailami, diplomami, vecnými cenami a upomienkovými predmetmi. Pre účastníkov súťaží a obecenstvo bolo pripravené chutné občerstvenie a bol zabezpečený pitný režim. Prestávky medzi súťažami boli vyplnené hudbou a zaujímavými akciami a atrakciami najmä pre deti, ale aj ostatných zúčastnených.

Do prípravy a realizácie projektu boli zapojení členovia ZO JDS Brodno a dobrovoľníci. Aktívne sa na akcii podieľal aj poslanec Ing. Ján Pažický a niekoľko dobrovoľníkov z radov príbuzných členov ZO. Organizačný tím vyjadruje poďakovanie aj sponzorom, ktorí finančne prispeli k zabezpečeniu dôstojného priebehu tejto zaujímavej akcie.

Športové dni „svojou troškou do mlyna“ prispeli k budovaniu zdravšieho životného štýlu seniorov aj mládeže, s poukázaním na radosť z pohybu a budovania súťaživosti. V neposlednej miere toto podujatie významnou mierou prispelo ku kultúrno-spoločenskému životu občanov tejto mestskej časti a utužilo medzigeneračné vztahy.

Ďakujeme vedeniu mesta Žilina za finančnú podporu pri tomto projekte. Športové dni prispeli  k sociálnej inklúzii, k rozvoju zdravšieho životného štýlu najmä mladšej generácie, ktorá sa aspoň na chvíľu odpútala od trávenia voľného času pri IT prostriedkoch a strávila čas športom s rodičmi a starými rodičmi, ktorí takto poukázali deľom na dôležitosť pohybu a športu v každom veku.

Vedenie ZO JDS Žilina-Brodno

cof
cof
cof
cof
cof
cof
cof
cof