Realizácia novej komunikačnej stratégie divadla

Zmluva číslo 85/2015 – OKŠCRMR/2015

Popis projektu/splnenie zámeru:

Hlavný zámerom podporeného projektu bola integrácia návrhov z workshopu Vizualita v divadle študentov a študentiek grafického dizajnu ateliéru AT 303 Vysokej školy výtvarných umení do novej komunikačnej stratégie divadla na sezónu 2015/2016 pod vedením grafického dizajnéra Marcela Benčík.  Projekt je koncipovaný dlhodobejšie – na celú sezónu 2015/2016 a v jeho prvej fáze sa podarilo zrealizovať novú citylightovú kampaň, ktorú tvorí 57 cityligtov s tvárami herečiek a hercov Mestského divadla Žilina. Súčasťou výstupov je aj uvedenie citátov z textov inscenácií, ktoré sú súčasťou repertoáru divadla. Autorom fotografií je Eduard Kudláč a autorom vizuálu a grafického dizajnu Marcel Benčík.

Citylightová kampaň bola umiestnená na 57 plochách euroAWK v meste Žiline na mesiac november 2015, čo predstavuje asi 1/3 všetkých dostupných citylightových plôch v meste Žilina. Projekt bude následne pokračovať realizáciou kampane na billboardov a lavičkách v meste Žilina, ako aj umiestnením kampane do printových médií. Kampaň sa objaví aj na neočakávaných miestach v exteriéry. 

  1. Prínos projektu:

Nová komunikačná kampaň posilnila komunikáciu divadla smerom k žilinskej verejnosti, čo potvrdzujú aj pozitívne ohlasy jej prijatia prostredníctvom facebookovej stránky divadla. Veríme, že kampaň zarezonovala u žilinskej verejnosti a aj v dlhodobom horizonte posilní kultúrnu identitu Žilinčanov vo vzťahu k Mestskému divadlu Žilina. Pozitívne ovplyvní celkovú vizualitu mesta. 

  1. Propagácia donora

 Na každom citylighte je uvedené logo Grantového systému Mesta Žilina – Mesto Žilina – Finančná podpora

Na všetkých tlačených materiáloch divadla (programové letáky, plagáty) je uverejnené logo Mesto Žilina – Zriaďovateľ, keďže Mestské divadlo je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.

  1. Fotodokumentácia

 Súčasťou správy je fotodokumentácia projektu v exteriéri.

V Žiline 11. novembra 2015

Vypracovala: Mgr. Zuzana Palenčíková

Schválil: Mgr. art. Anton Šulík, riaditeľ

divadlo ZA R5905-1_kampan_euroAWK_fotodukemntacia