Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov

Projekt: Premeny Žiliny od vzniku Československa po súčasnosť očami mladých fotografov

Hlavný cieľ: vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov zo špeciálnych škôl do spoločenského života formou netradičných výtvarných aktivít, zvýšiť záujem mladých ľudí o politické a kultúrne dejiny Žiliny a prezentovať výtvarnú prácu a fotografie žiakov širokej verejnosti prostredníctvom vernisáže v priestoroch vybranej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Spolupracujúce subjekty:

  • Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina,
  • Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 010 07 Žilina.

Realizácia projektu prebiehala v jednotlivých etapách, ktoré na seba plynulo nadväzovali:

  • nadviazanie spolupráce medzi školami,
  • prvé kontaktné stretnutia žiakov,
  • výtvarný workshop na pôde Spojenej školy internátnej v Žiline,
  • fotografovanie architektonických objektov v teréne,
  • fotografický workshop na pôde Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline,
  • príprava a realizácia výtvarnej a fotografickej vernisáže v priestoroch partnerských škôl,
  • výstava fotografií v Mestskom divadle v Žiline pre širokú verejnosť.

Charakteristika: Zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky pre vzájomnú spoluprácu budúcich mladých umelcov a handicapovaných žiakov a rozvíjať ich kultúrno-historické povedomie o dejinách Žiliny prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania, výtvarných workshopov a netradičného umeleckého spracovania fotografií vybraných architektonických stavieb Žiliny. Projekt odstránil bariéry medzi žiakmi a posilnil záujem intaktnej populácie o spoluprácu so žiakmi zo špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Dopad projektu: Žiaci partnerských škôl spoznali nové architektonické objekty Žiliny a dejiny Československa od roku 1918, osvojili si prácu s netradičnými výtvarnými technikami a materiálmi pri grafickej úprave fotografií industriálnych, kultúrnych, verejných a sakrálnych stavieb z 20. storočia a získali nové skúsenosti zo skupinovej práce prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. Zakúpená fotografická technika bola využitá efektívne a zabezpečila vytvorenie výtvarných, grafických a fotografických výstupov. Žiaci Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline si osvojili prvky empatie, humanizmu a tolerancie v skupinovej práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením, nové kompetencie v oblasti organizácie a riadenia práce a získali nové výtvarné zručnosti, ktoré využijú vo svojej umeleckej praxi.

Prezentácia výsledkov projektu v Mestskom divadle v Žiline (15. 10. 2018 – 26. 10. 2018) podporila záujem širokej verejnosti o začlenenie žiakov zo zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, rovnako záujem mladých ľudí o dejiny Československa, architektúru, kultúru a výtvarné umenie v Žiline.

Výsledky projektu boli prezentované na internetovej stránke školy www.skolaumenia.sk a na internetovej stránke Učiteľských novín www.ucn.sk. Ciele projektu boli splnené, rovnako ako plánované aktivity. Finančné prostriedky na realizáciu projektu boli využité podľa plánovaného rozpočtu. Počas realizácie projektu sa nevyskytli problémy.

Žilina, 12. 11. 2018

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy