Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch

Číslo zmluvy 106/2022
Názov projektu Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch
Dátum konania projektu od 1.5.2022
Dátum konania projektu do 15.12.2022
Predkladateľ Detské centrum Havino

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bola podpora zdravia a zdravého vývinu detí, rovnako ako stabilizovanie vzťahov a podpora vzájomnej komunikácie. Ďalšími cieľmi bola podpora pri vytváraní zmysluplných priateľstiev a vzťahov medzi zdravými deťmi a deťmi so špeciálnymi potrebami, vytváranie príležitostí pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, zmierňovanie dôsledkov dlhodobej sociálnej izolácie počas COVID19 – napríklad to, že deti zabudli byť v kolektíve a sú pri hre individualistické. Takisto rozvíjanie zručností detí s využitím canisterapie, senzorizkej integrácie a terapie hrou a skupinovej práce s Legom, ako aj rozvíjanie zručností neverbálnej komunikácie pri manipulácii so zvieratkom.
V praxi vidíme a vnímame, že existuje nedostatok príležitostí a aktivít, v ktorých by sa prepájali svety zdravých detí a detí so špeciálnymi potrebami. Po dlhom trvaní pandémie COVID19 sa ukázalo, že vytváranie a podpora vzájomných vzťahov medzi deťmi rovnako ako hry v kolektíve sú veľmi
obtiažne, zvlášť pri deťoch so špeciálnymi potrebami. Celkovo sú poznačené vzťahy, komunikácia, spolupráca a dôvera. Veríme, že realizáciou projektu sa nám podarilo naplniť stanovené ciele, a vytvoriť bezpečný priestor pre deti na priateľstvá, rozhovory a spoločnú hru.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Hlavným zámerom nášho projektu bolo vytvorenie bezpečného priestoru na vzájomné stretávanie, hry, komunikáciu a budovanie vzťahov pre zdravé deti ako aj deti so špeciálnymi potrebami.
V rámci projektu sme uskutočnili dva denné tábory, tiež pravidelné stretnutia detí cez deň, ktoré doteraz pokračujú vo forme pravidelných krúžkov. Z grantu sme zakúpili vybavenie a pomôcky na vnímanie zmyslami – zmyslová miestnosť, aktívna miestnosť a rebriny, kreatívne pomôcky a iný
materiál.
Po dlhej covidovej izolácii je potrebné, aby deti opätovne na seba napájali. Zaregistrovali sme problém nielen vo vytváraní vzťahov k deťom so špeciálnymi potrebami, ale aj medzi zdravými deťmi navzájom. Deti po dlhej izolácii pracovali samé za seba, bolo náročné prepájať sa do spoločných
aktivít. Bolo ťažšie vytvárať inkluzívne aktivity, zdravé deti mali problém s prijatím detí so špeciálnymi potrebami. Dlhšie trvalo, kým sa skupina prepojila. Vnímali sme, že deti sú viac zamerané na výkon a neustále vyžadujú nejaké činnosti, potrebujú mať vyplnenú každú minútu času. Pri výrobe napr. hračiek pre zvieratká mali problém darovať vyrobenú vec a vzdať sa jej. Vďaka relaxácii a kreatívnym aktivitám sa nám podarilo lepšie ich prepojiť s vlastným telom a prežívaním. Zároveň sa nám podarilo
rozvinúť spoluprácu medzi deťmi, ktorá na začiatku nebola, lebo každý pracoval iba sám za seba.
V rámci propagácie sa využili finančné prostriedky na propagačné plagátiky.

Mediálne výstupy
FB Detské centrum Havino – jún, júl, august – príspevok
webová stránka DC Havina – celoročne – logo mesta Žilina, článok o projekte
letáky a plagáty A5 – júl, august

Galéria