Komunitné kompostovanie Predmestská ulica

Report k projektu Komunitné kompostovanie Predmestská ulica

V období, kedy sme získali prostriedky na tento projekt, sme akurát pripravovali informačnú kampaň za účelom celoplošného oboznámenia obyvateľov na sídlisku pod nemocnicou na Predmestskej ulici (cca 300 domácností) s možnosťou separovať biologicky odpad rastlinného pôvodu a následne jeho kompostovaním pri centrálnych kontajneroch vo vyhradenom uzamykateľnom priestore – komunitný kompostér o celkovom objeme 2,3m3.

Kompostér bol za pomoci pár dobrovoľníkov už vyrobený, zostávalo nám osadiť ho spolu s podlahou, ktorá slúži ako prístupový chodník a manipulačný priestor. Taktiež sme namontovali informačné tabule, ktoré poskytujú všetkým obyvateľom základné informácie o kompostovaní.

K spusteniu zberu bioodpadov bolo potrebné odovzdať domácnostiam špeciálne prevzdušnené koše, rozložiteľné vrecká a informačné materiály, čo sa podarilo v jedno slnečné sobotné doobedie. Polovica zapojených domácností si veci prevzala a ostatným boli doručené osobne. Prišlo aj zopár úplne nových domácností, čo bolo milým prekvapením.

Po tomto júlovom víkende sa to celé začalo. Každým týždňom začalo v kompostéri pribúdať nemalé množstvo bioodpadov, ktoré už nikdy nepôjdu do kontajnerov na komunálny odpad, pretože sa spracujú a prinajlepšom využijú v mieste, kde vznikli. Toto obdobie bolo najmä o prevádzke kompostovania v podobe analýzy bioodpadov, zabezpečovania potrebného prídavného materiálu, premiešavania a prekopávania kompostovanej kopy. Jednou z myšlienok projektu je aj tvorba komunitného života v meste, no tento zámer sa zatiaľ nepodarilo naplno budovať. Na druhej strane sa podarilo do projektu zapojiť sociálne slabšieho človeka, ktorého som do kompostovania zaúčal niekoľko týždňov.

Za účelom zistenia spätnej väzby a názorov obyvateľov boli rozdané dotazníky s cieľom zhodnotiť 1 mesiac separovania a kompostovania na sídlisku. Z 5 vrátených dotazníkov sa zistilo, že dotyčné domácnosti mali každá rôzne skúsenosti a postrehy, ktoré sú cennými informáciami do budúcnosti. Za účelom ďalšieho prieskumu a zhodnotenia projektu, stretnutia obyvateľov a poskytnutia im nových informácii bola organizovaná v októbri akcia Stretnutie susedov, na ktorej sme žiaľ len v úzkom kruhu zhodnotili a podiskutovali na viaceré témy spolu s odborníkom na kompostovanie Branislavom Moňokom z OZ Priatelia Zeme – SPZ. Súčasťou programu bola aj súťaž, ktorou sme chceli motivovať obyvateľov k účasti a zapojenia sa do prieskumu. Realizovala sa až formou listov a ďalších dotazníkov do schránok zapojených domácností koncom Novembra.

Jeden z cieľov projektu bol aj výroba ďalšieho komunitného kompostéru. Z dôvodu rozbehovej prevádzky a testovania kompostovania nebol priestor a zaručené podmienky na výstavbu na Predmestskej ulici a taktiež nedošlo k zapájaniu nových domácností. No záujem kompostovať prejavilo pár domácností vo vnútrobloku na Štefánikovom námestí, kde sme sa rozhodli zakúpiť a testovať rotačný kompostér. Stretnutie so záujemcami sme naplánovali na začiatok decembra, vďaka čomu rozšírime moderný spôsob nakladania s domácim bioodpadom do ďalšieho miesta v meste Žilina. Do ďalšieho roka teda ideme s takýmto prierezom projektu:

 • začiatok kompostovania 18.júl 2015
 • počet zapojených domácností: 29
 • priemerný počet osôb v domácnosti: 2
 • približné množstvo vyseparovaného bioodpadu za 4 mesiace: 1100kg
 • prevádzka kompostovania: 1-3 krát za týždeň
 • pravidelne pridávaný materiál: hobliny, piliny, lístie
 • mierne komplikácie: nájdený nevhodný materiál, veľké kusy kompostovaného materiálu

Ciele projektu:

 • spolu s úplne prvým pilotným projektom kompostovania na Moyzesovej ulici a budúcim vnútroblokom na Štefánikovom námestí bude zapojených skoro 50 domácností
 • prevádzka kompostovania (odhad vyseparovaného bioodpadu za rok 2015 – cca 4 tony, realita celkovo cca 1,8 tony)
 • osadenie ďalšieho kompostéru (nie na Predmestskej ulici, ale na Štefánikovom námestí)
 • organizácia skupinových stretnutí (organizácia Stretnutia susedov)
 • organizácia školenia kompostmajstrov (z dôvodu nevyhovujúcich termínov a ročného obdobia nebolo zorganizované)
 • aktivizácia obyvateľov sídliska (zapojené domácnosti do separovania bioodpadov)

Na záver by som rád dodal, že v popise projektu som myslel na vzdialenú budúcnosť minimálne 1-2 rokov dopredu. To z dôvodu, že som nemal skúsenosť s plánovaním takého projektu a zároveň, že v kompostovaní v meste vidím prínosy vo viacerých oblastiach a práve realizácia časti projektu za rok 2015 môže byť veľmi dobrým základom pre túto budúcnosť.

Obyvateľom Predmestskej ulice, ktorí sa cítia byť projektom najviac dotknutí, by som rád odkázal, že som stále otvorený rozhovorom či diskusii na doterajší priebeh kompostovania a vopred vás pozývam na ďalšie stretnutie, ktoré naplánujeme.

V mene OZ Kompostujme by som sa rád poďakoval za finančné prostriedky na realizáciu projektu vo forme grantovej dotácie mestu Žilina – mesto s tvárou. Radi by sme tvorili túto tvár aj v roku 2016. Taktiež patrí vďaka všetkým dobrovoľníkom, zapojeným domácnostiam a partnerom projektu, ktorí projekt podporili finančne, materiálne, fyzicky alebo mentálne.

Michal Vavrík

OZ Kompostujme

kompletné prekopanie kopy pred zimou odovzdávanie košov, vreciek a informačných materiálov pre zapojené domácnosti príprava pozemku na osadenie podlahy a kompostéru rotačný kompostér na Štefánikovom námestí Stretnutie susedov3