Dni nádeje 2015

Nadácia LÚČ v Žiline

010 01  Ž I L I N A, J. Kráľa č. 7

__________________________________________________

Hodnotiaca správa projekt „Dni nádeje 2015“

č. zmluvy 55/2015 – OKŠCRMR/2015

Oblasť: kultúra

V termíne od 5. 10. 2015 do 9. 10. 2015 sa v meste Žilina uskutočnil XXI. Ročník festivalu „Dni nádeje 2015“, ktorý sa venuje patologickým javom v spoločnosti. Festival sa opäť konal pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja pána Juraja Blanára. Finančne festival podporil grantový program Mesta Žiliny. Festival  nielen informuje o témach súvisiacich s patologickými javmi v spoločnosti, ale hlavne sa venuje prevencií a osvete. Do organizovania a samotného priebehu sa zapojilo množstvo inštitúcií ale a jednotlivcov, ktoré v danej problematike pracujú. Zapojili sa Žilinský samosprávny kraj, Mesto Žilina, ÚPSV a R, polícia, zdravotníci – najmä z oblasti prevencie a liečby drogových závislostí, CPLDZ Považský Chlmec, Krajská knižnica Žilina, Mestská krytá plaváreň, Mestské divadlo v Žiline, základné a stredné školy z celého Žilinského regiónu, CSS Anima Liptovský Mikuláš a množstvo iných organizácií. Tak ako každý rok, aj tentokrát do jednotlivých aktivít zapojilo veľké množstvo detí a mladých ľudí. Veľkú úlohu zohrávajú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú k zdarnému priebehu celého festivalu.

Festival  DNI NÁDEJE 2015 si počas piatich dní trvania stanovil prioritu prácu s rodinou a poukázať úlohu rodiny v problematike patologických javov. Podujatia sú koncipované tak, že si môžu vybrať všetky vekové kategórie. Besedy, ktoré navštevujú zväčša mladí ľudia, sú určené aj rodičom a širokej verejnosti.  Taktiež kultúrne a športové podujatia, besedy a stretnutia s rôznymi zaujímavými ľuďmi, ktorí pracujú v oblasti voľnočasových aktivít.

Aj tento sa festival „Dni nádeje 2015“ končil slávnostne v Mestskom divadle Žilina. 8. októbra 2015 sa o 10.00 hod. začala akadémia pre všetkých víťazov súťaží, či už literárnej, výtvarnej a športových. Podujatie moderovali Juraj Mokrý a Martin Vanek. V programe sa predstavili žiaci zo škôl z Martina.

Vyvrcholením festivalu bol „Večer vďaky 2015“, ktorý sa niesol v duchu vďaky všetkým tým, ktorí podporujú zariadenie LÚČ alebo sa snažia akýmkoľvek spôsobom bojovať proti negatívnym javom v spoločnosti. Podujatie pozdravil pán predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a predstaviteľ mesta – víceprimátor pán Groma.

Podujatie malo aj svoju umeleckú lahôdku v podobe vystúpenia krstnej mamy Nadácie LÚČ v Žiline Barborky Švidraňovej a talkshow Soni Müllerovej s hosťom herečkou Ankou Šiškovou.

Program XXI. ročníka festivalu   DNI NÁDEJE 2015

  1. 10. 2015 – pondelok

8.00 – 12.00  Park Kamélia –  „BEH NÁDEJE“  štafetový  beh detí  ZŠ  žilinského okresu

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – utorok

8.00 – 14.00 Mestská plaváreň –  „Štafeta nádeje“ plavecký maratón pre SŠ a ZŠ žilinského kraja a občanov mesta

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

9.00 – 12.00 „DOD“  poradenský deň v zariadení sociálnych služieb „LÚČ“

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – streda

8.00 – 13.00 „Pochod nádeje“ – turistický pochod pre študentov SŠ

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

10.00 – 12.00 Štúdio Mestského divadla Žilina „Nebojmesa hovoriť “besedy s odborníkmi

13.00 „Dúhové odpovede“ vernisáž výtvarných a literárnych prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského kraja a detí – Krajská  knižnica v Žiline

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

  1. 10. 2015 – štvrtok

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline  – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

10.00 – 12.00 Mestské divadlo Žilina –  „OSKAR NÁDEJE 2015“ slávnostné vyhlásenie a odovzdávanie cien pre víťazov literárnych, výtvarných a športových  súťaží pre pozvaných žiakov ZŠ a SŠ

Martin Vanek a Juraj Mokrý                réžia: Anton Šulík

19.00 – 23.00Mestské divadlo Žilina – „VEČER  VĎAKY“ slávnostný ďakovný večer pre sponzorov, pedagógov, rodičov a organizátorov DNI NÁDEJE 2015

„VITAJTE DOMA  S ANKOU ŠIŠKOVOU“  Talk show Soni Müllerovej

Hudobný hosť: Barbora Švidraňova,    réžia večera: Anton Šulík

  1. 10.  2015 – piatok

8.00 – 14.00 Krajská  knižnica v Žiline – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi

Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“

V Žiline 12. 11. 2015                                           Anna   H A L E Č K O V Á

riaditeľka Nadácie LÚČ v Žiline

P1010460 P1010464 P1010482 P1010521 P1010554 P1010562