BEZ BARIÉR

V mesiaci október (od 1. októbra do 29. októbra 2018) sa uskutočnil pilotný projekt plávania detí a mládeže „BEZ BARIÉR“. Realizácii projektu predchádzal nábor účastníkov detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením v mesiaci september 2018.

Prihlásení účastníci boli rozdelení na tri samostatné skupinky: 1. Skupinka – deti s vývinovými poruchami správania t.j. autisti; 2. Skupinka – deti s telesným znevýhodnením – predovšetkým deti s detskou mozgovou obrnou na vozíčkoch a 3. Skupina – deti s Downovým syndrómom a inými genetickými poruchami, spolu 20 detí.

Stretnutia jednotlivých skupiniek sa konali dva krát do týždňa v popoludňajších hodinách vo vopred dohodnutý čas v trvaní 60 minút za jedno stretnutie, celkom sa realizovalo 8 stretnutí čo predstavovalo 24 plaveckých lekcií + 1 záverečné vyhodnocovacie stretnutie.  Plávanie bez bariér bolo realizované  za účasti rodičov, trénerov, dobrovoľníkov – animátorov. Všetci zúčastnení citlivým a chápavým prístupom boli nápomocní k zvládnutiu samotného cieľa projektu. Obzvlášť citlivý bol prístup k skupinke autistov, pre ktorých je typická triáda príznakov, ktoré zasahujú sociálnu interakciu; sociálnu komunikáciu; imagináciu.

Obsahom plaveckých stretnutí u začiatočníkov bolo zoznamovanie sa s vodným prostredím, prekonávanie strachu z vody vrátane nácviku základných plaveckých zručností. Podstatná časť stretnutí bola zameraná na hry s asistentom/trénerom alebo v skupine za účasti rodiča.  Obsahom plaveckých stretnutí boli aj  aktivity na striedanie nových prvkov plaveckých zručností s už osvojenými prvkami, ich opakovanie ako základ fixácie získaných zručností. Veľkým prínosom  plaveckých stretnutí  boli uvoľňovacie cvičenia na zníženie svalových spazmov. Všetky stretnutia rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením boli realizované aj za pomoci špeciálnych didaktických plaveckých pomôcok a hračiek.

Plávanie a pohybové činnosti vo vodnom prostredí na jednej strane mali nenahraditeľný zdravotný význam pre tieto deti, keďže vodné prostredie vplýva na stimuláciu ich pohybového a svalového aparátu a celkovú rehabilitáciu. Na druhej strane stretnutia mali silný sociálny rozmer, keďže táto činnosť zabezpečila stretnutia a zmysluplné trávenie času týchto rodín s deťmi.

Veríme, že realizáciou projektu sme prispeli k odstráneniu izolácie rodín s deťmi so zdravotným obmedzením na jednej strane, ako aj k zmene postojov spoločnosti voči ťažko zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži na strane druhej, a že sme týmto projektom rozšírili ich obmedzený životný priestor.

Deťom a mládeži priniesol projekt radosť a pozitivitu z plávania ako aj príležitosť stretnúť sa.

Projekt bol hodnotený všetkými zúčastnenými pozitívne a je impulzom v pokračovaní týchto aktivít v ďalších obdobiach.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA