Aj my chceme čítať

Projekt I my chceme čítať je interaktívny program pre znevýhodnené deti na podporu počiatočnej čitateľskej gramotnosti. V projekte deti zážitkovou formou zoznamujeme s písmenami a rozvíjame ich fonematické uvedomovanie. Program sa tiež zameriava aj na rozvoj hrubej a jemnej motoriky u detí.

Cieľom projektu je najmä podporiť predčitateľskú gramotnosť detí, rozvíjať čítanie s porozumením, rozvíjať zručnosti detí (tvorivosť, výtvarné a literárne nadanie) či propagovať detskú knihu a číatanie. Knižnica sa tak môže popri škole a rodine stať jedným zo svedkov prvého kontaktu detí s knihou.

Finančné prostriedky v objeme 750,00 €, venované Mestom Žilina, boli použité na zabezpečenie  udržateľného programu budovania a rozvíjania predčitateľskej gramotnosti u znevýhodnených detí.  Vďaka grantovým zdrojom sme mohli zakúpiť veľmi kvalitné, certifikované Montessori pomôcky (drevenú abecedu, hmatové šmirgľové písmená, pohyblivú abecedu a abecednú skrinku), ktoré  pomáhajú deťom zapamätávať si písmená okrem zraku i pomocou ďalších vnemov (hmat, sluch). Pomôcky slúžia nielen k realizácii organizovaných podujatí pre detské kolektívy; rodičia s deťmi si ich  môžu voľne zapožičať v priestoroch detského oddelenia knižnice.

Počas podujatia knihovník deťom ukáže tabuľku so šmirgľovým písmenom „A“ – deti prštekom obťahujú šmirgľové písmeno, pričom získavajú hmatový vnem a vytvárajú si asociácie pomocou slova, alebo rozprávkovej bytosti, ktoré začínajú na dané písmeno. Zoznámia sa cez zrak a pocítenie tvaru napr. s písmenom „A“. Jemnú a hrubú motoriku si deti precvičujú „písaním“ písmena do krupice alebo iného sypkého materiálu alebo stvárňovaním písmena svojím telom. Deti tiež spoločne plnia abecednú skrinku vecami či knihami, ktoré na písmeno začínajú. V rámci podujatí si deti samy zhotovujú písmená z papiera či modelovanej hmoty. Vyrobené písmená sú vystavené na výstavke na detskom oddelením knižnice a stanú sa súčasťou ich vlastnej ilustrovanej abecednej knižky.

 

Projekt I my chceme čítať sme začali realizovať v septembri 2016 (začiatok školského roka) a podujatia stále prebiehajú na pravidelnej báze s rôznymi cieľovými skupinami. Náplňou jedného podujatia je jedno, maximálne 2 písmená.

Vďaka grantu Mesta Žilina sme mohli tiež zakúpiť viac ako 20 titulov ručne vyrábaných hmatových kníh najmä pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu čítať klasické knihy. Knihy poskytujú hmatový či sluchový vnem spolu s jednoduchým textom. Taktilné – hmatové knihy, ktoré boli z prostriedkov zakúpené, boli zaradené do fondu knižnice a sú voľne k dispozícii rodičom a deťom v priestoroch detského oddelenia krajskej knižnice, pričom rodiny s ťažko zdravotne znevýhodnenými deťmi si ich môžu zapožičať domov. Z ponuky kníh vyberáme: Zvieratká, O Červenej čiapočke, O perníkovej chalúpke, Dedko ťahal repku, Dopravné prostriedky, Ovocie a zelenina

Jar, leto, jeseň, zima, Hrnček, var! Okrem taktilných kníh knižnica zakúpila i celý rad zjednotených detských kníh určené na prvé samostatné čítanie. Ide o beletristické a náučné bohato ilustrované knihy písané zjednodušeným spôsobom.

Podujatia projektu sme realizovali v spolupráci v spolupráci s Materskou školou pre zrakovo znevýhodnené deti a Špeciálnou ZŠ a MŠ Jána Vojtaššáka v Žiline. Na budovaní a využívaní fondu hmatových kníh sme spolupracovali  s Centrom včasnej intervencie.

Podujatia projektu realizujú detské knihovníčky Krajskej knižnice v Žiline: PhDr. Danka Ďuračíková, Janka Zurovacová a Mgr. Ľuboslava Gottwaldová.  Podujatia sa konajú v priestoroch detského oddelenia krajskej knižnica a v priestoroch MŠ.