3D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov zo špeciálnych základných a stredných škôl do spoločenského života formou výtvarných aktivít a skupinových 3D workshopov.

Pre spoluprácu boli vybraté dve školy:

  • Spojená škola internátna, Fatranská, Žilina
  • Špeciálna základná škola, Hurbanova, Žilina

Realizácia projektu prebiehala v jednotlivých etapách, ktoré na seba plynulo nadväzovali:

  • Nadviazanie spolupráce so špeciálnymi školami
  • Prvé kontaktné stretnutia študentov a žiakov
  • Workshop na pôde Spojenej školy internátnej, Fatranská
  • Workshopy 3D technológií v SSUŠ
  • Prezentácia spoločne vytvorených prác v Špeciálnej základnej škole, Hurbanova
  • Príprava a realizácia výstavy v priestoroch SSUŠ ako aj metodického dňa pre pedagógov základných škôl

 

Projekt odstránil bariéry medzi žiakmi a posilnil záujem intaktnej populácie o spoluprácu so žiakmi zo špeciálnych základných a stredných škôl v meste Žilina. Spoločné výtvarné aktivity, realizované skupinovou prácou a netradičnými materiálmi, pomôckami a 3D technológiami, prispeli k odstráneniu predsudkov o zdravotne znevýhodnených žiakoch. Žiaci zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline získali novú životnú skúsenosť, ktorú využijú v budúcnosti vo svojej umeleckej praxi. Súčasťou spoločných stretnutí, ktoré smerovali k tvorbe 3D objektov, patrili proces navrhovania, realizácie a adjustácie. Výsledkom vzájomnej spolupráce bola vernisáž spoločných výtvarných prác, ktorá bola predstavená širokej verejnosti dňa 08. 11. 2017 v priestoroch školy.

Voľba rozšírenia pracovných nástrojov o 3D tlačiareň bola realizovaná po konzultácii so špeciálnymi pedagógmi zo špeciálnych základných a stredných škôl a po realizácii výtvarných workshopov v mesiaci jún 2017, kedy boli identifikované problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v oblasti jemnej motoriky a uchopenia 3D pera. Efektivita úpravy projektového zámeru sa prejavila možnosťou zapojiť do projektu širšiu skupinu žiakov s hendikepom.

Pri návrhoch a tvorbe papierových 3D objektov boli vytvorené študentmi našej školy šablóny, ktoré boli následne vytlačené a slúžili ako pracovný materiál pre žiakov špeciálnej základnej školy počas výtvarných workshopov. Vytvorené šablóny boli poskytnuté pedagogickým zamestnancom z uvedených škôl pre realizáciu pracovného vyučovania v školskom roku 2017/2018.

Výsledky projektu boli prezentované na internetovej stránke školy www.skolaumenia.sk, na internetovej stránke Učiteľských novín www.ucn.sk a na portáli TASR – školský servis http://skolskyservis.teraz.sk. Ciele projektu boli splnené, rovnako ako plánované aktivity. Finančné prostriedky na realizáciu projektu boli využité podľa plánovaného rozpočtu, s úpravou výšky spolufinancovania na dofinancovanie nákupu 3D tlačiarne. Počas realizácie projektu sa nevyskytli problémy.

 

Žilina, 09. 11. 2017

Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy