2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Číslo zmluvy: 102/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: 2D umenie pre zdravotne znevýhodnených žiakov
Dátum konania projektu: 22.10.2019
Predkladateľ: Súkromná stredná umelecká škola/ Súkromná škola umeleckého priemyslu (od 01. 09. 2019)

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektovej aktivity bolo vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov do spoločenského života formou netradičných výtvarných aktivít, rovesníckeho vzdelávania a skupinových workshopov.
Projekt bol realizovaný v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Žiline.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Workshop kyanotypie sa uskutočnil 22. októbra 2019 vo fotografickom ateliéri Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline. Súčasťou spoločného stretnutia, ktoré smerovalo k tvorbe netradičných fotografií (vytvorených technikou fotochemickej modrotlače), patrili proces navrhovania, realizácie a adjustácie.
Zámerom workshopu bolo podporiť integráciu žiakov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom rozvíjania ich výtvarného nadania a formovať pozitívne vzťahy medzi intaktnou populáciou a žiakmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Realizáciou projektu sa nám podarilo vytvoriť podmienky pre začlenenie zdravotne znevýhodnených žiakov do spoločenského života. Výsledky projektu boli prezentované na výstave, ktorá sa uskutočnila po ukončení
workshopu a 08. 11. 2019 v rámci podujatia „Deň otvorených dverí“. Projekt „2D umenie pre zdravotne
znevýhodnených žiakov“ naplnil očakávania cieľovej skupiny a realizátora. Na príprave a realizácii projektu sa podieľali Mgr. Helena Šišková, ArtD., PaedDr. Iveta Homolová a Ing. Šimon Klačko.
Finančné prostriedky z grantu mesta Žilina boli využité v sume 320,00 EUR na nákup výtvarného a fotografického materiálu (fólie na kyanotypiu, sitá na sieťotlač, kancelársky papier, statív na fotografovanie) a z vlastných finančných zdrojov bola zakúpená multifunkčná atramentová tlačiareň.

Mediálne výstupy:
https://skolaumenia.sk/aktuality.php?num=1#1150 – 29. 10. 2019 – článok na internete
https://www.ucn.sk/stredne-skoly/2d-umenie-pre-zdravotneznevyhodnenych- ziakov – 08. 11. 2019 – článok na internete