Závislosť a rodina – keď niekto blízky pije

Závislosť od alkoholu je choroba, ktorá svojím priebehom a prejavmi postihuje v najväčšej miere najbližších príbuzných závislého jedinca. Cítia za závislého zodpovední a jeho pitie sa často stáva jediným zdrojom ich pocitov. Spoluzávislosť je špecifický chorobný stav, ktorým rodina reaguje na alkoholizmus svojho člena, pričom môžeme konštatovať, že má progresívnu tendenciu. Čím hlbšie sa chorý člen rodiny prepadáva do alkoholovej závislosti, tým intenzívnejšie reagujú ľudia v jeho okolí. Z prvotného popretia a vôbec zľahčovania možného vzniku závislosti, cez hnev a dlhoročné zachraňovanie môže nastať izolácia, depresia, ale aj intenzívna nenávisť.
Pomoc rodine s alkoholovo závislým členom predstavuje proces, ktorý si v prvom rade vyžaduje pochopiť priebeh spoluzávislosti, jej dynamiku a sebadeštruktívne formy správania sa spoluzávislých vo vzťahu k závislému. Táto pomoc by sa mala odvíjať od aktuálneho stavu, v ktorom sa blízki alkoholovo závislého člena rodiny nachádzajú. Formy pomoci spoluzávislým a rodinným príslušníkom sú rôzne a práve prostredníctvom tohto projektu sme sa snažili otvoriť túto problematiku a hľadať východiská a riešenia.

Formou besied, školení, internetových stránok, pravidelných stretnutí a podobne sa snažia o pomoc rodinám zasiahnutých drobovou závislosťou ich člena.

Dňa 8.9.2018 sa v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline konala beseda na tému Závislosť a rodina – keď niekto blízky pije.  

Prednášku viedol PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH z Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora.  Prednáška bola vedená ako diskusia s konkrétnymi vstupmi zúčastnených a vytvorila prostredie otvoreného a úprimného dialógu medzi závislými, rodinnými príslušníkmi a verejnosťou. Zúčastnilo sa celkove 76 poslucháčov v zložení: abstinujúci závislí, spoluzávislí, životní partneri, deti.. Prišlo aj niekoľko  celých rodín. Každý kto mal záujem, dostal priestor na svoje otázky. Otvorila sa problematika závislého dieťaťa, ale aj dospelého súrodenca, rodiča a dospelých detí alkoholikov.

Akcia mala nespornú odbornú  aj ľudskú úroveň, hovoríme tomu, že bola „zo života“. Viacerí sme tu  doslova našli  aj svoje vlastné problémy.

V nadväznosti na besedu sme zorganizovali dva workšopy v priestoroch telocvične Pilates4u,  kedy sme sa v menšej skupine venovali nácviku zvládania modelových situácií.

Konkrétne poznatky a závery, ktoré projekt priniesol:

– Na základe prieskumu slovenskej drogovej scény a preventívnych aktivít v oblasti drogových závislostí konštatujem, že problematike drogy a rodina, sa venujú viaceré organizácie – kluby rodičov, svojpomocné skupiny, občianske združenia ale aj špecializované skupiny – napríklad AL ANON, ALATEEN. Formou besied, školení, internetových stránok, pravidelných stretnutí a podobne sa snažia o pomoc rodinám zasiahnutých drobovou závislosťou ich člena.

– V Žiline sa podobné aktivity zatiaľ neuskutočnili. Preto sme sa rozhodli priniesť prvú lastovičku do nášho mesta, kde pôsobíme ako Klub abstinentov, a zorganizovať prednášku a workšopy s problematikou spoluzávislosti. Program bol určený všetkým, ktorých zaujíma problematika závislostí v rodine či už sa vás to priamo týka, alebo nie. 

– Liečitelský potenciál skupiny je známy už od pradávna. Svojpomoc nie je len akousi náhradou služieb pre ľudí, ktorým sa z akéhokoľvek dôvodu nedostáva profesionálnej starostlivosti. Pri drogových závislostiach vykazuje veľmi dobré výsledky u nás ako i vo svete.

– Terapia spoluzávislosti je dlhodobý proces, ktorý spočíva v sebaobjavovaní a postupnom raste osobnosti spoluzávislého člena rodiny. Poisťovne nepreplácajú jej terapiu, pretože zatiaľ nie je uznaná ako diagnóza. Preto je viac než dôležitá tzv. svojpomoc. S iniciatívou prichádzame ako Klub abstinentov s tým že sme poskytli možnosť prvého kontaktu, linky prvej pomoci, kde sa môže obrátiť každý, kto pomoc potrebuje.

– Nakoľko systém pomoci je v našich podmienkach nastavený najmä na pomoc závislému, jeho rodine stále nie je venovaná adekvátna podpora. U príbuzných (najmä v dôsledku rozvoja spoluzávislosti) prevládajú pocity bezmocnosti, úzkosti, strachu a snahy situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť a sú vo väčšine prípadov odkázaní na to, ako a či sa podarí ústavná protialkoholická liečba ich závislého člena.

Takéto podujatia majú veľký význam  pre život abstinujúceho závislého aj pre jeho rodinného príslušníka, pretože závislý potrebuje k životu okrem práce, rodiny a priateľov aj odbornú pomoc.  Závislý nemá hranice, tie mu môžu dať jeho rodinní príslušníci či priatelia a je dôležité, aby ich od svojho okolia dostal.

Eva Knapcová, Klub abstinentov Žilina

10.11.2018