Všetci na jednej lodi

Číslo zmluvy 598/2023
Názov projektu Všetci na jednej lodi
Dátum konania projektu od 1.5.2023
Dátum konania projektu do 15.12.2023
Predkladateľ Občianske združenie ARCUS

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo pomôcť riešiť radikalizáciu a intoleranciu mladých ľudí v Žiline, ktoré majú za následok porušovanie ľud. práv a ohrozovanie demokracie. Elimináciou predsudkov a akceptovaním inakosti sme sa snažili dospieť k porozumeniu a chápaniu odlišnosti. Aktivity projektu vychádzali z princípov Gestaltpedagogiky. K hlavným princípom aktivít patrilo kritické myslenie, rozvoj kreativity, rešpektujúca komunikácia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, akceptácia odlišnosti a rôznorodosti osobností, čo prispievalo k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Aktivity boli realizované formou zážitkových hier, workshopov a interaktívnej komunikácie. Pri realizáciu projektu boli využívané metódy, ktoré deti bavili a oceňovali ich aj pedagógovia, ktorí boli so žiakmi na workshopoch alebo sa zúčastnili vzdelávania pre pedagógov.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Celý projekt „Všetci na jednej lodi“ bol realizovaný v súlade s plánom aktivít. Ciele projektu, ktoré sme si stanovili, boli naplnené. Kvôli konaniu parlamentných volieb, boli niektoré workshopy presunuté na obdobie po voľbách. O workshopy bol záujem nielen na školách, ale aj v mládežníckych
organizáciách a na Žilinskej univerzite. Podarilo sa nám zorganizovať aj 2 školenia pre pedagógov. Účastníci vzdelávania sa prostredníctvom kritického myslenia naučili zaobchádzať s informáciami. Naučili sa hľadať, filtrovať relevantné informácie, budovať si argumenty a myslieť na možné slabé i silné stránky. Pri príprave na diskusiu museli rozmýšľať nad možnými protiargumentmi a pripraviť sa na ne, čím sa naučili vnímať problém z viacerých perspektív. Snažili sme sa účastníkom ponúkať rôzne témy, pracovali s informáciami, ktoré už majú, postupne pridávali ďalšie a spájali ich do väčšieho celku. Účastníci sa taktiež učili, ako postupovať pri riešení rôznych problémov. Stanovovali si rôzne otázky, ktoré ich trápia, tvorili si hypotézy, zbierali informácie, narábali s nimi, skúmali problém do hĺbky a napokon tvorili závery. Najdôležitejšie však bolo, aby názor na vec, bol ich vlastný, aby ho mal každý účastník sám pred sebou vyargumentovaný a vedel, prečo mu verí. Všetky workshopy boli bezplatné. Finančné prostriedky z grantovej dotácie boli použité najmä pre účastníkov projektu. Boli im zabezpečené pomôcky, perá, občerstvenie, odmeny. Ostatné finančné prostriedky sa využili na nákup pomôcok a materiálov na vzdelávanie. Projekt bol prezentovaný aj na medzinárodných konferenciách. Ďakujeme Mestu Žilina, že podporuje workshopy v oblasti kritického myslenia a rozvoja nenásilnej komunikácie.

Mediálne výstupy

WEB OZ ARCUS – od začiatku projektu – trvale – logo Mesta Žilina, článok – zhrnutie
projektu, fotografie
FB OZ ARCUS – priebežne (album – Všetci na jednej lodi) – logo Mesta Žilina, informácie o projekte,
fotogaléria zo vzdelávania
Noviny Rajčan – koncoročné dvojčíslo novín (článok bol odoslaný, bude zverejnený v koncoročnom dvojčísle novín) – článok a fotografie
www-stránky a FB stránky škôl a organizácií, v ktorých bol projekt realizovaný – priebežne – článok a fotografie
medzinárodné stretnutie mládežníckych organizácii v Rumunsku – júl 2023 – príspevok, ukážka workshopov, zdieľanie fotografií, prezentácia Mesta Žilina – podporovateľa projektu, účastníkom boli rozdané materiály o Meste Žilina
medzinárodná konferencia k téme kritického myslenia v Zakopanom – október 2023 – prezentácia projektu a mesta Žilina ako donora projektu
články o workshopoch zaslané do Žilinského Večerníka a My Žilinské noviny – november 2023 – článok a fotografie o projekte
WEB OZ ARCUS – od vzniku novej www.stránky – konštantne – logo Mesta Žilina – medzi podporovateľmi OZ ARCUS
konferencia ku kritickému mysleniu – 15. 11. 2023 – v Prešove príspevok o projekte v Žiline a podpore
Mesta Žilina
medzinárodný workshop k téme kritického myslenia – 8. a 9. 12. 2023 – v Krakove prezentácia projektu v Žiline, vedenie workshopu

Galéria

Aktivita 2 na workshope – pre ZŠ

Aktivita na workshope – pre ZŠ

Prezentácia skupinových prác – SŠ Workshop pre pedagógov č. 2 Workshop pre pedagógov č. 1 Princípy kritického myslenia – pre SŠ