Všeobecná pohybová príprava pre deti

Číslo zmluvy: 106/2015-OKŠCRMR/2015

Projekt bol zameraný na rozvoj pohybových schopností a pohybových zručností v oddieloch všeobecnej pohybovej prípravy detí od 4 rokov, ako aj na zníženie nákladov, a tým sprístupnenie športovej činnosti všetkým vekovým kategóriám detí, ktoré nie sú registrovanými športovcami a ktorých je nevyhnutné priviesť k pohybovým aktivitám už od útleho veku.

Projekt mal dlhodobý charakter,  rozdelený na sezóny (zhodné so školským rokom) a riadil sa týždenným plánom činnosti, doplnený bol tábormi v zimnom i letnom období a vnútroklubovými súťažami.

Týždenný plán činnosti – rozpis skupín podľa časového harmonogramu, denne v čase od 13.00 – 20.00. Práca v oddieloch prebiehala v telocvičniach a v športovom areáli Gymnázia Varšavská cesta, ZŠ Lichardova a ZŠ V. Javorku. Obsah tréningovej jednotky bol špecifikovaný podľa veku a zamerania činnosti v jednotlivých oddieloch.

Tábory – letné a zimné, pre členov klubu a ich rodičov boli zamerané na pohybové aktivity v prírode, tradičné a netradičné športy, prežitie v prírode, spojené s výučbou anglického a španielskeho jazyka, splav rieky Hron pre deti s rodičmi. Pre najmladšiu vekovú kategóriu boli uskutočnené  plánované lyžiarske výcviky a snoubording na Donovaloch.

Detské športové hry – prebiehali vo viacerých vekových kategóriách. Najzákladnejšie prebiehali na úrovni klubu – medzi jednotlivcami i tréningovými skupinami, v individuálnych i kolektívnych športoch tradičných i netradičných.

Odborné zabezpečenie – odbornú úroveň tréningového procesu garantovali dvanásti tréneri, pedagógovia s vysokoškolským vzdelaním telovýchovného zamerania – aktívni športovci, absolventi odborných školení.
Neustále sa zvyšujúci záujem zo strany rodičov o oddiel všeobecnej pohybovej prípravy u detí predškolského veku, zvyšujúca sa úroveň špeciálnej pohybovej pripravenosti športovcov i veľký záujem o organizovanie letných i zimných táborov sú dôkazmi kvalitnej činnosti klubu v predchádzajúcich sezónach i v súčasnosti. Preto  i vďaka podpore zo strany mesta, bola činnosť ŠK JUVENTA ešte kvalitnejšia, efektívnejšia a prístupná pre všetkých záujemcov o pohybovú aktivitu a že sa nám spoločne podarí nájsť pre budúcnosť talentovaného reprezentanta Žiliny i Slovenska v individuálnom, či kolektívnom športe.

Finančné prostriedky z poskytnutého grantu boli použité na úhradu prenájmov priestorov počas súťaží a táborov, na zakúpenie lístkov na vleky počas zimného tábora, na prenájom bowlingových a bobových dráh počas letného tábora a na zakúpenie cien pre víťazov súťaží.

Ďakujeme za poskytnutú dotáciu.

foto foto2 foto3