Tvorivo a reminiscenčne v knižnici

Krajská knižnica v Žiline, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, vďaka podpore z Grantového systému mesta Žilina v sociálnej a zdravotnej oblasti, mohla realizovať projekt s názvom Tvorivo a reminiscenčne v knižnici. Projekt, ktorý sme začali realizovať od apríla 2017 a udržateľne pokračuje doteraz, bol podporený sumou 900 eúr. Jeho náplňou boli tvorivé dielne, počítačové kurzy a  tréningy pamäti pre seniorov a znevýhodnených občanov mesta Žilina. Cieľom projektu a nášho snaženia bolo podporiť integráciu tejto skupiny občanov, ponúknuť im vzdelávacie a tvorivé aktivity, ktoré prispejú k ich rozvoju v seniorskom veku, ale zároveň predstaviť knižnicu, kde môžu pobudnúť v príjemnom prostredí či stretnúť sa s priateľmi. Mnoho z aktivít sme realizovali spoločným zapojením seniorov a detí a napomáhali tak rozvíjaniu porozumenia medzi generáciami.

Záujemcovia sa u nás stretávali v rámci tvorivých dielní a tvorivého klubu raz týždenne pri priemernom počte 8-15 účastníkov. Mohli si u nás vyrobiť papierovú peňaženku či košíky, origami zvieratká, darčekové balenie, korálkové kvety, šité šperky, korálkové 3D zvieratká, predmety z drôtu, ozdoby a výrobky z hliny a mnoho ďalších výrobkov, ktoré si odniesli domov. V predvianočnom čase pripravujeme pokračovanie aktivít – výrobu originálnych  pohľadníc a obrazov, vianočných darčekov či dekorácií. V rámci projektu sme zakúpili aj embosovací stroj, ktorý slúži k realizácii tvorivých dielní. Vďaka nemu si seniori môžu sami vyrábať ozdoby z papiera (pozdravy, dekorácie, ozdobné papiere, papierové čipky…). Aktivita prispela k rozvíjaniu tvorivosti a jemnej motoriky, ktorú seniori potrebujú v každodennom živote.

Okrem tvorivých dielní sme seniorom  ponúkli i vzdelávanie v oblasti základnej počítačovej gramotnosti, práce s fotografiami či internetom. Počítačové kurzy sa za viac ako desaťročie stali už tradičnou vzdelávacou aktivitou knižnice pod vedením skúseného a trpezlivého lektora Mareka Homolu. Tieto kurzy v knižnici pozostávajú zo 4 sedení v skupinkách o počte 8-10 záujemcov a konajú sa počas celého roka (mimo prázdnin) vždy v stredu. Záujemcovia sa môžu hocikedy prihlásiť, prípadne kurz si zopakovať.

V mesiaci október 2017 sme predstavili novú službu a aktivitu – Kroniku života. Aktivita je nastavbou už veľmi obľúbených tréningov pamäti, ktoré knižnica realizuje pod vedením  certifikovaných tréneriek pamäti: Zuzany Mjartanovej, Lady Rybárikovej a Janky Zurovacovej. Seniori (v skupine 8-10 účastníkov) sa na podujatí rozpamätávajú na rôzne obdobia života, oživujú si spomienky a v rámci stretnutí si vytvárajú „kroniku svojho života“. Kronika formou reminiscencií napomáha obnove dlhodobej pamäti seniorov. Každý zúčastnený dostal úhľadnú škatuľku, kde si ukladá fotografie a iné spomienkové predmety. Aktivita prináša úžitok nielen vo forme zachovania kognitívnych schopností samotných zúčastnených, ale i konkrétnych spomienok a predmetov, uchovaných pre deti či vnukov.

Okrem množstva atraktívnych podujatí, pribudli do fondu knižnice i krásne knihy  v celkovej hodnote 655 € (z toho grant Mesta Žilina 300 €). Knihy sú z oblasti ručných prác, psychológie, sociológie, zdravovedy, trénovania pamäti, komunikácie o mnoho ďalších. Publikácie slúžili nielen k realizácii podujatí, seniori ale i ostatní si  ich môžu voľne požičať domov.

Veríme, že Krajská knižnica v Žiline vďaka podpore Mesta Žilina prispela ku skvalitneniu života seniorov a znevýhodnených občanov v našom meste.