Škola, do ktorej chodíme radi

Číslo zmluvy: 92/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Škola, do ktorej chodíme radi
Dátum konania projektu: 1.1.2019
Predkladateľ: KICKO o.z.

Cieľom projektu bolo: vytvoriť komunitnú školu ako bezpečné a vhodné prostredie na vzdelávanie zdravých detí spolu s deťmi so špeciálnymi potrebami
– vytvoriť vhodné prostredie na vzdelávanie – zariadením priestorov
– vzbudiť u detí záujem o knihy a lásku k čítaniu
– naučiť deti tvorivo a kriticky myslieť a zobrať zodpovednosť za realizáciu úloh
– naučiť deti empatii a vzájomnému rešpektu a úcte
– rozvinúť spoluprácu medzi školou a rodičom
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Aj vďaka projektu sa nám podarilo vytvoriť prostredie pre vzdelávanie skupinky detí, v ktorej boli integrované deti so špeciálnymi potrebami ako napr. chlapec s telesným postihnutím a poruchou reči a chlapec s vážnym onkologickým ochorením s neurologickými následkami po chemoterapiách.
V rámci projektu sme realizovali:
– rôzne edukačné aktivity, ktoré mali za cieľ viesť deti k samostatnej práci, rozvoju logického myslenia a
zodpovednosti. Vo veľkej miere nám boli pomocou aj Hejného edukačné pomôcky a učebnice. Učiteľ a asistent viedli deti k vzájomnej pomoci a empatii, tak aby deti so znevýhodnením sa cítili prijaté a povzbudzované svojimi spolužiakmi.
– čitateľský kútik, ktorý sme vybavili policami a knihami, ktoré sme si zakúpili alebo nám boli darované. Deti veľmi radi trávili čas v tomto kútiku a radi si čítali aj počas prestávok. Lásku k čítaniu sme sa snažili u nich prebúdzať aj pravidelnými návštevami knižnice a diskusiami a prezentáciami o prečítaných knihách.
Počas šk.roka sme zrealizovali aj niekoľko komunitných aktivít na podporu vzťahov „škola-rodina“ ako napr.
rodinná víkendovka, prednášky pre rodičov o výchove detí, koncoročná rodinná grilovačka, rodinná Šarkaniáda a pod…Ako neúspech hodnotíme to, že sa nám projekt nepodarilo udržať, vzhľadom na viacero negatívnych faktorov ako napríklad, finančná neudržateľnosť (neúspech v žiadostiach v iných grantových systémoch a nezískali sme potrebný počet detí na ďalší šk.rok), nenašli sme ani vhodné nové priestory. Preto sme v rámci projektu už nenakúpili lavice a stoličky pre žiakov. Rodičia, ale veľmi pozitívne hodnotia aj ten jeden rok, ktorý pomohol vzbudiť v deťoch záujem a radosť z učenia a pripravil hlavne deti so znevýhodnením. Výstupy z projektu teraz využívajú predškoláci v Kicko klube.

Mediálne výstupy:
Veľkoplošná reklama  – apríl-máj 2019 – Billboard pri železničnej stanici
Facebook –  január – november 2019 – uverejňovanie fotografií z aktivít a pozvánok na aktivity