POZITÍV

ZÁVEREČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

145/2015 – OKŠCRMR/2015

Občianske združenie Škola Života vzniklo v roku 2007. Od svojho vzniku sa venuje výchovno-vzdelávacím programom, ktoré sú určené pre základné školy. Nový program „POZITÍV“, ktorý je spolufinancovaný mestom Žilina,  je určený pre 2. stupeň základných škôl.

Podstatou tohto edukačného podujatia  je zaujímavou a umeleckou formou vysvetliť a priblížiť tému a problémy vyplývajúce z intolerancie nielen medzi ľuďmi, ale aj vo vzťahu človek – príroda. Cieľom tohto programu je motivovať žiakov a tým prispieť k pochopeniu vzťahov medzi človekom a životným prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne, ako aj dôležitosti ochrany životného prostredia. Žiaci sú nabádaní ku komunikácii o daných problémoch. Bezprostredným cieľom projektu je pochopenie súvislostí medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky ekológie a životného prostredia. Motivácia k jednoduchým činnostiam, malým krokom, vďaka ktorým dokážu pomôcť zlepšiť životné prostredie a okolie, v ktorom žijú.

Zameriavame sa aj na súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazujeme na ďalšie princípy udržateľného rozvoja. Taktiež zdôrazňujeme čoraz väčšiu potrebu komunikácie a prostredníctvom skladieb zanechávame odkaz na pozitívny prístup k životu.

Spojenie hovoreného slova, moderátora programu Radka Pažeja, s hudobnou produkciou, speváka Jaroslava Gaža – si vyžaduje pozornosť  divákov a prostredníctvom otázok smerovaných k publiku, sú žiaci zároveň aktívne zapájaní do programu. O pozornosť a lepšiu zapamätateľnosť mnohých faktov a informácii sa postará aj obrazová videoprojekcia.

Program Pozitív, ktorý je spolufinancovaný mestom Žilina, prináša divákom nový pohľad na problematiku životného prostredia a ochrany prírody. Zároveň sa prostredníctvom hovoreného slova a hudobnej produkcie rozvíja vzťah ku kultúre.

OZ Škola Života 4 OZ Škola Života OZ Škola Života 1 OZ Škola Života 2 OZ Škola Života 3