Poďme spolu štekať

Číslo zmluvy: 57/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Poďme spolu štekať
Dátum konania projektu: 15.7.2020
Predkladateľ: Detské centrum Havino s.r.o.

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektu bolo vytváranie väzieb a priateľstiev v skupine detí, medzi deťmi zdravými a deťmi so špeciálnymi potrebami. Našim úmyslom bolo umožniť deťom aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas v čase prázdnin i počas školského roka. V meste existuje množstvo rôznych aktivít pre deti, ale takmer žiadne nie sú také, ktoré by prepájali práve tieto dve skupiny detí – zdravé a so špeciálnymi potrebami. V aktivitách sme využili prvky canisterapie, filiálnej terapie a terapie hrou a projektívne techniky. Táto aktivita sa realizovala raz za týždeň v priestoroch, ktoré máme na tento účel špeciálne zriadené, t.j. Detské centrum Havino. To sa nám v rámci iných projektov podarilo vybaviť zariadením na filiálnu terapiu a terapiu hrou.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci nášho projektu sa nám
podarilo vytvoriť pre zdravé deti a pre deti so špeciálnymi potrebami príležitosti na vzájomné stretávanie,
komunikáciu a hry. Napriek situácii, ktorá vznikla kvôli pandémii COVID sa nám podarilo otvoriť v lete jednu
skupinu a počas školského roka ďalšie dve, tak ako sme to pôvodne plánovali v projektovom zámere. V rámci možností a pri dodržaní všetkých hygienických nariadení sme sa so skupinkou stretávali raz za týždeň. Po niekoľkých stretnutiach je možné vidieť zlepšenie sociálneho správania a vzájomný rešpekt. Deti so špeciálnymi potrebami sa učili dôverovať iným, hlavne zdravým deťom. Zdravé deti sa naučili rešpektovať deti so špeciálnymi potrebami a prijali ich medzi seba. Dokázali vzájomne spolupracovať. Zdravé deti sa naučili vnímať odlišnosti v správaní detí so špeciálnymi potrebami a porozumieť tomuto správania. Takto pomohli vytvoriť bezpečné prostredie pre integráciu týchto detí v kolektíve.
Grant z Mesta Žilina bol využitý na zaplatenie nákladov na prenájom priestoru Centra Havino.

Mediálne výstupy:
Verejnosť – od 18.8.2020 priebežne – Leták distribuovaný rodičom detí

Galéria: