Peter Pan

Peter Pan

Hudobno-dramatické predstavenie žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline a členov Klub malých umelcov, občianskeho združenia sa uskutočnilo dňa 11.6.2017 v Dome odborov o 15.00h. Predstavenia sa zúčastnilo približne 400 ľudí – rodičov, rodinných príslušníkov a známych vystupujúcich detí, ďalej okolo 130 žiakov SZUŠ a OZ, 5 pedagógov SZUŠ a OZ a tiež 5 dobrovoľníkov. Z radov seniorov sa zúčastnila pani Jarmila Volfová a kapela Astoria v počte 5 členov.

Príprava detí na predstavenie bola zahájená v marci 2017, kedy sa deti začali stretávať s pedagógmi na spoločných viacodborových nácvikoch, pričom takto sa stretávali 1-2x v mesiaci. Tejto príprave predchádzala od decembra 2016 príprava scenára a súbežne príprava a šitie kostýmov, výroba rekvizít, príprava choreografií, hudobný výber skladieb,…Generálna skúška predstavenia Peter Pan prebehla v Dome odborov dňa 9.6.2017 od 15.00 do 19.30h. Spolupráca so seniormi bola intenzívne zahájená v máji 2017.

Žiaci vo výtvarnom odbore mali možnosť spolupracovať s paličkárkou pani Jarmilou Volfovou, ktorá deti naučila jednoduché vzory a základy paličkovania. Z ich paličkovaných výrobkov žiaci na hlavnú tému predstavenia Peter Pan, ktorou bola „Moja Krajina – Nekrajina“, vytvorili ďalšie diela, ako aj výstavku týchto prác počas samotného predstavenia v Dome odborov. Paličkované výrobky boli aj podkladom pre prípravu plagátu a bulletinu k predstaveniu.

Členovia hudobného klubu mali možnosť spolupracovať s kapelou Astoria, pod vedením pána Vladimíra Štancla, zohrať sa s nimi na gitare a elektronickom klavíri a zahrať si s nimi na konci predstavenia Peter Pan zopár nacvičených skladieb na tému „Nikdy nevyrásť a zostať navždy dieťaťom“.

Ciele projektu boli splnené. Mnohí ľudia odchádzali dojatí z prepojenia hlavnej myšlienky predstavenia so spoluprácou detí so seniormi. Naštartovali sme so seniormi úzku spoluprácu s dlhodobým výhľadom, pretože medzigeneračná spolupráca deti-seniori-pedagógovia je pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom v uvedomení si nevyhnutnosti návratu k tradičným hodnotám.

 

Dňa: 12.6.2017                             Zapísala: Ing. Petra Nováková, PhD.