Literárno-kultúrne a osvetové večery

Číslo zmluvy: 6/2020 – OKŠCRMR/2020
Názov projektu: Literárno-kultúrne a osvetové večery
Dátum konania projektu: 31.10.2020
Predkladateľ: NADÁCIA POLIS ŽILINA

Cieľom projektu bolo: – podpora kritického myslenia, debatérskych zručností
– prezentácia a propagácia slovenskej i zahraničnej literatúry
– prepojenie autorov a čitateľov prostredníctvom moderovaných besied
– poukazovanie na hodnoty demokracie a potrebu bojovať za ne, podpora kritického myslenia
– posilňovanie argumentačných a prezentačných zručností a schopnosti rozlišovať fakty od dezinformácií,
manipulácií a klamstiev
– ukázať kultivovanú a odbornú debatu o historických medzníkoch a aktuálnych otázkach našej súčasnosti
– v rovine výchovnej napomôcť stretnutiami s odbornými a ľudskými autoritami pri vytváraní žiadúcich vzorcov
chovania, posilovať sebavedomie, učiť kultúrnemu a spoločenskému vystupovaniu na verejnosti
– hodnotné trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie
– medzigeneračný dialóg a podpora úcty k ľuďom a k morálnemu a etickému správaniu v každodennom živote
– šírenie dobrého mena mesta Žilina
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu sme zorganizovali:
„O všenápravě věcí lidských“. Diskusia o odkaze Jana Amosa Komenského. Hostia: Jan Hábl, Henrieta Holúbeková, Tibor Máhrik
Viera a demokracia. Diskusia o tom, ako sa teologická reflexia a osobná viera môžu stať organickou hodnotovou výbavou otvorene uvažujúceho aktívneho občana. Hostia: Martin Kováč, Ondrej Prostredník, Miro Kocúr
Rómsky holokaust na Slovensku v r. 1939 – 1945. Diskusia o situácia Rómov pred a počas druhej svetovej vojny a riešenie tzv. rómskej otázky na Slovensku. Hostia: Zuzana Kumanová, Alexander Mišenka, Ján Orlovský
Zodpovednosť elít. Diskusia o tom, v akej spoločnosti žijeme, o slobode a pilieroch demokracie, o úlohe
spoločenských elít. Jej súčasťou bola výstava karikatúr Lajdoviny. Hostia: Fedor Gál. Peter Pothe, Pavol Frič.
Stanislav Lajda, Lucia Faltinová.
Obezita, hypertenzia, cukrovka vs Covid-19. Civilizačné ochorenia, ktoré aj u nás na Slovensku významne znižujú dĺžku a kvalitu života. Pri ich vzniku a rozvoji hrá veľkú úlohu naša životospráva – stravovacie návyky a životný štýl. My sami tak ovplyvňujeme prítomnosť rizikových faktorov pre komplikovaný priebeh infekcie Covid-19, ako aj stav imunitného systému, ktorý zodpovedá za našu obranyschopnosť. Hostia: Igor Bukovský, Lucia Faltinová
Zelená dohoda a dôsledky globálneho otepľovania. Občiansky dialóg o Európskej zelenej dohode – snahe stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Hostia: Martin Hojsík, Ladislav Miko, Ivan Štefanec,
Viaceré diskusie sme museli kvôli vládnym opatreniam súvisiacich s korona krízou preložiť na rok 2021. Niektoré podujatia sme zaradili do 17. ročníka ŽLF.
Grant sme použili na úhradu honorárov hostí a moderátorov, prenájom a technické zabezpečenie, výrobu
videozáznamov, propagáciu, fotodokumentáciu.

Mediálne výstupy:

Žilinský večerník – 02 – 09 / 2020 – inzeráty
zilina.sk, zilinak.sk, Rádio Frontinus, Rádio Regina – 02 – 09 / 2020 – oznamy

Galéria: