6.ročník Detskej letnej jazykovej školy

Číslo zmluvy: 96/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: 6.ročník Detskej letnej jazykovej školy
Dátum konania projektu: 8.7.2019
Predkladateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania

Cieľom projektu bolo: prostredníctvom bádateľsky orientovanej výučby prepájajúcej vedu s praktickým životom bolo:
– podporiť učenie sa anglického jazyka variabilnou prácou s písaným i hovoreným slovom;
– podporiť kooperáciu a konštruktívnu diskusiu, kreativitu a manuálnu zručnosť vytváraním si vlastných výstupov podporujúcich vnímanie vedy ako každodennej súčasti života a nie vecí nezaujímavých a nepredstaviteľných;
– podporiť rozvoj kľúčových kompetencií s dôrazom na matematickú kompetenciu, základné kompetencie v oblasti vedy a techniky v rovnováhe so spoločenskou a občianskou kompetenciou so zameraním na enviro problematiku nášho mesta;
– posilniť prostredníctvom medzigeneračných aktivít vnímanie krajiny deťmi i seniormi cez hodnoty v nej (ľudí, prírodu, hmotné aj nehmotné bohatstvo) ako prostredia, ktoré výsledky vedy a technicky výrazne ovplyvňujú.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Výsledky projektu sú hodnotené
prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov na základe spätnej väzby cieľovej skupiny – jej záujmom o tento druh vzdelávania počas letných prázdnin, spokojnosťou rodičov ale najmä novými znalosťami cudzieho jazyka. Nosnou témou bola technika hrou, pochopenie súvislostí, že IKT nie je len o programovaní ale znamená aj poznať súvislosti, byť technicky i manuálne zdatný. Týždeň bol v dopoludňajších aktivitách rozdelený do piatich tém. Niektoré výstupy jednotlivých dní DLJŠ spájajúce diskusiu v anglickom jazyku, manuálnu zručnosť a nové poznatky z IKT.ENIGMA deň: deti si zostrojili vlastný kódovací stroj, venovali sa šifrám a histórii mesta. TEAM deň: deti vytvorili vlastnú LED pohľadnicu, s pomocou logických úloh zneškodňovali spoločne bombu.
ENVIRONMNENT deň: zo zubnej kefky si vytvorili vlastného čistiaceho a pohybujúceho sa robota, podľa
definovaných postupov krimpovali konektory. SMART deň: plánovanie a tvorba vlastného mesta, plán dopravy pre mesto. ENJOY deň: tímy prezentovali vlastné vytvorené mesto, ktoré spoločne celý týždeň budovali. V popoludňajších aktivitách sa venovali envirotémam (napr. hra dvoch generácií Ekoostrov, fotografovali a skúmali prírodu v Žiline, viedli súdny proces planéta Zem a Žilinčania.
Každý deň si deti pracujúce v malých skupinách pod vedením skúsených lektorov osvojili slovnú zásobu spájajúcu sa s danou témou ale využiteľnú v bežnom živote. Poobedňajšie aktivity už boli vedené v slovenskom jazyku. Počet zapojených detí bol vyšší ako plánovaný. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že riešenie projektu bolo úspešné. Bohužiaľ sa nepodarilo otvoriť skupinu pre nemecký jazyk, i keď kooperácia s Gymnáziom Hlinská posilnila prepojenie výučby na univerzite so stredným a základným školstvom.

Mediálne výstupy:
Noviny DLJŠ – 1.turnus – 12.júl 2019 – tlačovina distribuovaná všetkým účastníkom vzdelávania a širokej verejnosti
Noviny DLJŠ – 2.turnus  -19.júl 2019 – tlačovina distribuovaná všetkým účastníkom vzdelávania a širokej verejnosti
Facebook – Cudzie jazyky na UNIZA – 21.jún 2019 – facebookovy príspevok – príprava
DLJŠ
Facebook – Cudzie jazyky na UNIZA – 10.júl 2019 – facebookovy príspevok – prvý turnus
– priebežné informácie a fotky z realizácie
Facebook – Cudzie jazyky na UNIZA  -11.júl 2019 – facebookovy príspevok – toothbrush
bug
Facebook – Cudzie jazyky na UNIZA  -18.júl 2019 – facebookovy príspevok – resume
druhého týždňa vzdelávania
Facebook – Cudzie jazyky na UNIZA – 7.október 2019 – facebookovy príspevok – pozvánka
budúci rok