5.ročník Detskej letnej jazykovej školy

 1. ZHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV PROJEKTU 

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvoreného inovatívneho vzdelávacieho programu založeného na bádateľsky orientovanej výučbe tematicky vychádzajúcej zo štúdia na Strojníckej fakulte podporiť učenie sa cudzieho jazyka a podporiť rozvoj kľúčových kompetencií s dôrazom na  základné kompetencie v oblasti vedy a techniky, matematickú kompetenciu a kompetenciu komunikácia v cudzích jazykoch, spoločenskú a občiansku kompetenciu. Tento cieľ bol naplnený prostredníctvom tvorby jedinečného obsahu vzdelávania a realizácie dvoch cyklov letnej školy. Hra, manuálne tvorenie a vlastné bádanie o pohybe a kolesách boli základným motívom. Snahou bolo priblížiť ich význam i radosť, ktorú prinášajú. Cudzí jazyk tak prostredníctvom týchto aktivít nebol jazykom, ktorý sa deti počas prázdnin učili, ale jazykom, v ktorom sa zabávali a komunikovali.  Aktivity priniesli deťom nielen motiváciu učiť sa cudzí jazyk aj prostredníctvom na prvý pohľad netradičných tém, ale podporili aj ich interpersonálne zručnosti pri tímovej práci či reálnu skúsenosť s postupmi bádania.

Hlavný cieľ projektu bol naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov:

 • podporou rozvoja kritického myslenia detí prostredníctvom zážitku, kde každá aktivita je postupným vedeckým krokom od definovania problému a stanovenia hypotéz až po zdôvodnenie identifikovaného výsledku;
 • integrovaním vedy do výučby jazyka, podporou ich tvorivosti, kreativity i manuálnej zručnosti vytváraním si vlastných výstupov (robotov, robotických rúk) podporujúcich vnímanie vedy ako každodennej súčasti života a nie vecí nezaujímavých a nepredstaviteľných;
 • kooperačnými a edukačnými aktivitami realizovanými spolu s mladými dobrovoľníkmi (počas jazykovej časti) a seniormi – dobrovoľníkmi (počas poobedňajších aktivít) posilňovalo sa v deťoch vnímanie statusu dobrovoľníctva ako zaujímavej a prínosnej aktivity pre všetkých zúčastnených;
 • podporou medzigeneračného dialógu zapojením seniorov – študentov Univerzity tretieho veku do Detskej letnej jazykovej školy – vytvoril sa priestor pre hru a diskusiu medzi deťmi a aktívnymi seniormi;
 • vytvorením reálnych možností dobrovoľníckej práce v procese realizácie vzdelávania boli k dobrovoľníctvu motivovaní aj mladí obyvatelia mesta Žilina;
 • vydaním dvoch novín Detskej letnej školy, tlačovej správy bolo mesto Žilina prezentované odbornej i laickej verejnosti ako mesto podporujúce STEM vzdelávanie.
 1. VÝSTUPY PROJEKTU

Kvantitatívne výstupy projektu:

 • zapojenie 72 žiakov do vzdelávania – 3 skupiny v 1.cykle, 3 skupiny v 2.cykle detí od 7 po 14 rokov rozdelených do skupín podľa veku a úrovne znalosti anglického jazyka;
 • zapojenie 6 lektorov cudzích jazykov; 1 lektorky – didaktičky do procesu tvorby učebných materiálov špecifických pre cieľové skupiny a vychádzajúcu z bádateľsky orientovanej výučby;
 • zapojenie 5 dobrovoľníkov – mladých ľudí ako spolulektorov vzdelávania;
 • zapojenie 7 dobrovoľníkov zo Strojníckej fakulty ako spolulektorov odborných tém;
 • vytvorenie 3 obsahov vzdelávania a 86 strán handoutov pre rôzne vekové skupiny detí participujúcich na výučbe;
 • diplomy pre všetkých účastníkov na záver vzdelávania; vytvorenie 1 posteru DLJŠ;
 • vytvorenie a tlač novín Detskej letne jazykovej školy pre každého účastníka vzdelávania, partnerov a dobrovoľníkov, 2 plagátov a programu; 1 tlačová správa

Kvalitatívne výstupy projektu:

 • reálna skúsenosť detí, rodičov, lektorov, partnerov i dobrovoľníkov s bádateľsky orientovanou výučbou a aplikáciou STEM vzdelávania posilňujúcou vzťah k učeniu sa cudzích jazykov;
 • rozvoj dobrovoľníctva, posilnenie medzigeneračného vzdelávania, komunikácie senior – junior;
 • posilňovanie kritického myslenia;
 • podpora dobrovoľníctva ako prirodzenej súčasti života mladej generácie;
 • reálne zapájanie partnerov z praxe do výučby cudzích jazykov – Strojnícka fakulta.
 1. CELKOVÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU

Výsledky projektu sú hodnotené prostredníctvom kvantitatívnych i kvalitatívnych ukazovateľov na základe spätnej väzby cieľovej skupiny – jej záujmom o tento druh vzdelávania počas letných prázdnin, spokojnosťou rodičov ale najmä novými znalosťami cudzieho jazyka. V prvý deň sa deti ponorili do sveta moderného strojárskeho priemyslu. V druhý deň bol hlavnou témou robotika a deti si zostrojili aj vlastnú robotickú ruku, mladšie deti kartónového robota. Aktivity v tretí deň ukázali deťom minulosť dopravných prostriedkov a skladanie autíčok z lega zožalo veľký úspech. Predposledný deň priniesol zaujímavosti zo zelenej budúcnosti dopravy. 3D tlačiareň vytvorila pre každé dieťa vlastné ozubené koleso ako symbol DLJŠ. A ako to už býva zvykom, na konci týždňa prebehla súťaž „Vedecký milionár“, ktorý preveril vedomosti detí z celého týždňa doplnený o vedecko-pohybové aktivity. Prekvapením bol elektromobil EDISON. Každý deň si deti pracujúce v malých skupinách pod vedením skúsených lektorov osvojili slovnú zásobu spájajúcu sa s danou témou ale využiteľnú v bežnom živote. Počet zapojených detí bol vyšší ako plánovaný. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že riešenie projektu bolo úspešné. Bohužiaľ sa nepodarilo otvoriť skupinu pre nemecký jazyk, i keď kooperácia s Gymnáziom Hlinská posilnila prepojenie výučby na univerzite so stredným a základným školstvom. Noviny z Detskej letnej školy a Fotografie je možné vidieť čítať na www.ucv.uniza.sk v sekcii Univerzitná škola jazykov.

DLJS DE plagat DLJS EN plagat 04_DLJS_program A4 FINAL

Fotodokumentácia (viď nasledujúce 4 link-y):

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=20&ur2=49&ur3=0&path=/ucv/files/foto/Univerzitn%E1%20%9Akola%20jazykov/DLJS_2018/Julka

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=20&ur2=49&ur3=0&path=/ucv/files/foto/univerzitn%E1%20%9Akola%20jazykov/dljs_2018/Peta

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=20&ur2=49&ur3=0&path=/ucv/files/foto/univerzitn%E1%20%9Akola%20jazykov/dljs_2018/Sheba

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/?ur1=20&ur2=49&ur3=0&path=/ucv/files/foto/univerzitn%E1%20%9Akola%20jazykov/dljs_2018/Medzigeneracne_ucenie