Zázračný svet keramiky 2

Číslo zmluvy 85/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zázračný svet keramiky 2
Dátum konania projektu 6.7.2021
Predkladateľ Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina

Cieľom projektu bolo:
Naučiť sa a zdokonaliť sa v práci s hlinou, glazúrami, engobami, sklenenou
drťou, s využitím jednoduchých nástrojov a pomôcok. Vyrobiť jednoduchý,
príp. zložitejší výrobok.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Denné letné sústredenie „Zázračný svet keramiky 2“, voľne nadväzoval na predošlé keramické sústredenie z júla 2020 a bol zameraný na tému „More“. Aj toto keramické sústredenie žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline sa konalo v sídle školy, v dňoch 6.7.2021-9.7.2021 (výroba výrobkov), následne koncom augusta a začiatkom septembra 2021 (glazúrovanie a vypaľovanie výrobkov). Sústredenia sa zúčastnilo 25 detí, žiakov SZUŠ, 4 pedagógovia SZUŠ a tiež 2 dobrovoľníci. Keramické sústredenie bolo časovo rozložené do troch hlavných častí:
1. január-jún 2021 – príprava sústredenia (propagácia, nákup materiálu a
pomôcok, organizácia, program,…)
2. júl 2021 – realizácia sústredenia (výroba keramických výrobkov a ich
maľovanie engobami)
3. júl-september 2021 – zážev, glazúrovanie, výpal výrobkov v peci v Stanici
Žilina-Záriečie a odovzdanie hotových keramických výrobkov účastníkom
sústredenia.
Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálov (hlina, engoby, glazúry, sklenené drte), pomôcok (lepidlo, vosk, vodovky), nástrojov (podglazúrne ceruzky) na prípravu keramických výrobkov a tiež na prenájom pece a ich samotný výpal v keramickej peci v Stanici Žilina-Záriečie. Deti aktívne strávili voľný čas počas letných prázdnin zážitkovou formou v kruhu kamarátov a známych pedagógov, spoznali novú výtvarnú techniku, zdokonalili sa v práci s hlinou, pričom samotná téma „More“ poskytla deťom dostatok priestoru pre ich fantáziu pri tvorbe výrobkov, čím sa podporila ich kreatívna tvorba a posilnila ich sebahodnota. Ciele projektu boli splnené.

Mediálne výstupy:
letáky účastníkom sústredenia – jún 2021 – oznamy rodičom
Facebook SZUŠ Ružová – od 11.6.2021 a trvá – oznam, poďakovanie, album fotografií
internet – 2 webstránky SZUŠ Ružová – od 13.4.2021 a trvá – oznamy, poďakovanie

Galéria: