Záchranné práce sv. Heleny 2016

V roku 2016 podporilo mesto Žilina v rámci grantovej dotácie mesta- oblasť kultúry občianske združenie Obnova Slovenskej Zeme a jeho projekt : Záchranné práce, statické zabezpečenie a výskumy na zrúcanine gotického kostola sv. Heleny 2016 – workshop pôvodných stavebných technológií a postupov.
V rámci podpory finančného príspevku mesta Žilina v roku 2016 sa prezentovali pôvodné stavebné technológie a postupy pri záchrane pamiatky a zrealizoval sa odborný staticko-konzervačný zásah sanácie pôvodného gotického oporného piliera presbytéria zrúcaniny, vysoko odbornou konzerváciou a workshopmi
pôvodných stavebných technológií a postupov pre verejnosť a dobrovoľníkov z mesta Žilina a priľahlých častí.
Cieľom projektu bola realizácia odborného historicko-remeselného workshopu pôvodných stavebných technológií a postupov pri záchrane zrúcaniny sv. Heleny. Vďaka realizovaniu workshopov, kde boli prezentované tradičné postupy a technológie pri záchrane a dôležitosť zachovania autenticity pamiatky si dobrovoľníci osvojili a získali nové vedomosti, skúsenosti a zručnosti, lepší prehľad ,vzťah a pochopenie ku kultúrnemu dedičstvu. Stavebné zásahy boli sústredené na záchranu oporných gotických pilierov presbytéria objektu, boli sanované staticko technické poruchy, domurované
výpadky, kaverny a zakonzervované ohrozené časti. Pre realizovanie zásahu bola potrebná stavba lešení, zásah bol realizovaný pôvodnými postupmi a technológiami, za použitia vápennej malty aby bola zachovaná autenticita pamiatky, niektoré časti bolo potrebné rozobrať a znova premurovať. Tieto aktivity si vyžadovali množstvo odborných remeselných zásahov za účasti odborníkov a remeselníkov na pamiatkovú obnovu. Do projektu sa zapojili
popri členoch združenia aj dobrovoľníci pomocnými prácami ako príprava malty, zásobovanie materiálu a menšími pomocnými prácami. Na vlastné oči videli a vyskúšali si pôvodnú stavebnú technológiu vápennej malty a kameňa rovnakej ako pred vyše šesťsto rokmi na tomto objekte. Na odbornosť projektu dohliadali naši externí spolupracovníci s bohatou skúsenosťou z odboru
ochrany pamiatok, pod metodickým a statickým dozorom.
Samostatné odborné práce sa týkali záchrany a zabezpečenia oporného gotického piliera presbytéria č.1. V rámci prác zhotoviteľ zabezpečil prípravne práce ako stavba lešenárskych konštrukcií, príprava kameňa a materiálov. V rámci prác bolo poškodené a uvoľnené murivo rozobrané a znovu namurované do pôvodnej polohy pred rozobratím, uvoľnené opracované gotické články boli rozobraté, nanovo osadené a podľa potreby zakotvené do muriva piliera, deštruovaná hmota piliera sa doplnila do pôvodného tvaru a
sklonu. V rámci prác bola v oblasti piliera ošetrená, zakonzervovaná a doplnená koruna presbytéria, bola konzervovaná ľavá exteriérová špaleta gotického okna presbytéria, priľahlé murivo a steny piliera prešli konzerváciou a zabezpečením. Celá oblasť zásahu sa hĺbkovo vyšpárovala a ošetrila. V rámci zásahu boli odborne konzervované a ošetrené pôvodné omietky. Koruny boli zabezpečené a ochránené pred poveternostnými vplyvmi, aby sa zabránilo ich opätovnej
degradácii.