Slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Vo štvrtok 4. Októbra 2018 o 14:30 hod. bola veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline plná dôchodcov, 446 členov ZO JDS Žilina. Čo ich sem doviedlo? Bola to slávnostná členská schôdza pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pozvanie medzi nás prijali aj predstavitelia samosprávy, JDS a spolupracujúcich organizácií a to Ing. Patrik Groma,PhD 1.zástupca primátora, Mgr. Branislav Delinčák poslanec MZ, Dr. Michal Kotian predseda KO JDS Žilina a Ing. Vladimír Kováč predseda OO JDS Žilina, ktorí sa postupne prihovorili k členom. Poďakovali im za ich prácu, ktorou prispeli k rozvoju našej spoločnosti a mesta Žilina. Ocenili aktívny život seniorov, ktorý vnáša do ich života kvalitu, silu a radosť. Predseda KO JDS Dr. Kotian zdôraznil význam organizácie JDS.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ Karpatská Žilina, ktorých priviedla pani riaditeľka Mgr. Eva Smolková v počte 20 detí a ako prekvapenie a darček od pána Ing.Gromu  bolo vystúpenie terchovskej muziky p. Tibora Mahúta. Milé vystúpenie detí a terchovská muzika ešte viac zdôraznili slávnostnú atmosféru dnešnej akcie. Podané občerstvenie , obložené chleby a sladké perníky  boli prítomným odovzdané pri prezentácii.

Predsedníčka ZO Vítová Alžbeta vo svojom slávnostnom príhovore uviedla, že v  decembri v roku 1990 bol  vyhlásený Valným zhromaždením OSN 1. október za Medzinárodný deň starších, so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí. Následne na to bol i celý október vyhlásený za Mesiac úcty k starším.  Táto skutočnosť pramení z vedomia, že určitá skupina ľudí potrebuje osobitné pochopenie, pomoc, úctu a tiež si zaslúžia, aby sa im venovala pozornosť.  Veľa starších ľudí  túži žiť aktívne, prežívať svoj dôchodcovský život prácou, koníčkami či pomocou iným, ešte slabším od nich.

Po slávnostnom príhovore nasledovali gratulácie našim jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožívajú 80, 85, 90 a viac ako 90 rokov. Kytička kvetov a osobná gratulácia od prítomných hostí jubilantov nielen potešila, ale aj prekvapila. Radosť na tvárach našich dôchodcov sa preniesla i na nás všetkých. Tým, ktorí nemohli prísť a o to požiadali, boli im kvety a pripravené občerstvenie doručené domov prostredníctvom členiek výboru.

Na záver predsedníčka ZO povedala: “Milí dôchodcovia, všetci ste úžasní, ste zdrojom múdrosti, ste koreňmi našich rodín i našej spoločnosti. Buďte hrdí a sebavedomí, verte si, lebo mi seniori sme ako to  slnko na nebi,  starí – ale potrební.”

Všetci prítomní sa domov rozchádzali s pekným pocitom prežitého popoludnia aj vďaka finančnej podpore od mesta Žilina. Z celého srdca Vám  ďakujeme za to .

S pozdravom a s úctou:

 

Alžbeta Vítová

Predsedníčka ZO JDS Žilina