Príď podrásť! Vzdelávanie v Materskom centre

Materské centrum (MC) Sirotár vzniklo v roku 2015 ako sekcia projektu Rodinného centra Sirotár, ktoré zastrešuje občianske združenie Pax et Bonum. Hlavnou víziou Materského centra je vytvoriť priestor pre lepšie prežívanie materstva, osobný a duchovný rozvoj a sebarealizáciu mamičiek na materskej dovolenke; rovnako aj vytvoriť priestor pre zdravú socializáciu ich ratolestí. Materské centrum je otvorené v utorky a stredy od 9.00 do 12.00 hod.

Projekt „Príď podrásť!“ s podtitulom „Vzdelávanie v Materskom centre“ sme úspešne ukončili 7. novembra 2017 záverečným hodnotiacim stretnutím.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na rozvíjanie deti pomocou inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania, ako i na rozvoj a vzdelávanie mamičiek v danej oblasti a podporiť dobrovoľníctvo.

Stanovené ciele sme splnili a to predovšetkým cez definované kritéria. Zabezpečili sme pre herňu Materského centra vzdelávacie pomôcky a hračky, ktoré sú v súlade s viacerými alternatívnymi formami vzdelávania. Taktiež sa nám podarilo vytvoriť knižnicu s literatúrou na danú tému. Do knižnice sme zaradili aj brožúrku s opisom alternatívneho prístupu k vzdelávaniu detí, ktorú sme v rámci projektu vydali.

Podľa plánu sa v Materkom centre odohralo sedem prednášok, resp. workshopov o inovatívnych a alternatívnych formách vzdelávania, ktoré boli určené rodičom. Konkrétne to bol úvod do Montessori prístupu, na ktorý následne nadväzovali ďalšie špecifické oblasti ako „praktický život“ alebo „psychosenzomotorika“, či „katechézy“. Rodičia sa čo-to dozvedeli aj o „homeschooling-u“, teda o domácom vzdelávaní. Túto tému im bola priblížiť mamička, ktorej deti sa už niekoľko rokov učia doma.

V herni Materského centra bolo zároveň zorganizovaných sedem vzdelávacích programov pre deti. Tie zväčša nadväzovali na workshopy o Montessori prístupe. Počas dvoch mesiacov trvania projektu sme mali jednu montessori katecházu, štyri montessori dielničky a dve tvorivé dielne.

V celom projekte bolo v rámci prednášok, resp. workshopov a vzdelávacích programov spolu zapojených 91 mamičiek so 112 deťmi.

O hladký priebeh projektu sa staralo 10 dobrovoľníkov všetkých vekových skupín.