Pamätná tabuľa CHRÁŇME SI SLOBODU A NEZABÚDAJME venovaná polstoročiu 1918-1968, uvádzajúca vojenské udalosti v Žiline v rokoch 1918, 1944 až 1945 a 1968.

Hlavný cieľ: Pripomenúť občanom a návštevníkom mesta Žilina, že SLOBODA sa ŤAŽKO nadobúda , ale ĽAHKO stráca a zároveň

  1. Pripomenúť historické udalosti v Žiline v polstoročí 1918-1968
  2. Uctiť si pamiatku padlých a postihnutých občanov v súvislosti s vojenskými operáciami v Žiline v rokoch 1918, 1944 až 1945 a 1968

Spolupracujúce subjekty: Zbor Žilincov, Žilina a Mestský úrad Žilina

Realizácia projektu:  Realizácia prebiehala v jednotlivých etapách, ktoré na seba plynulo nadväzovali:

  1. Vypracovanie návrhu designu a textu pamätnej tabule v marci a apríli 2018 (Ing. G. Krušinský)
  2. Vytvorenie reliéfu a matrice pamätnej tabule s textom v máji až septembri 2018 (akademický sochár A. Lipták)
  3. Odliatie pamätnej tabule v Kremnici, jej dobrúsenie, pieskovanie a osadenie v októbri a novembri 2018 (akademický sochár A. Lipták)

Charakteristika: Zámerom projektu bolo v súvislosti s 50. výročím  okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy (21. augusta 1918), s oslavami 100. výročia vzniku samostatného československého štátu (28. októbra 1918) a s vyhlásením Martinskej deklarácie (30. októbra 1918), trvalou formou pripomenúť, ako tieto udalosti z vojenského a časového hľadiska prebiehali konkrétne v meste Žilina, pričom k týmto dvom udalostiam boli vsunuté udalosti z rokov 1944 až 1945 (obsadenie Žiliny nemeckou armádou).

Dopad projektu: Slávnostné odhalenie v poradí už 17. pamätnej tabule prvým zástupcom primátora mesta Žiliny Ing. Patrikom Gromom, PhD., poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline a novozvoleným primátorom Žiliny Mgr. Petrom Fiabáne, spoločne s predsedom Zboru Žilincov Ing. Gustávom Krušinským a akademickým sochárom Ondrejom Liptákom dňa 26. novembra 2018, za bohatej účasti obyvateľov mesta, bolo symbolickým  vyjadrením plynulého prechodu spolupráce odstupujúceho a nastupujúceho vedenia mesta Žilina s nezávislým  výberovým občianskym združením Zbor Žilincov.

Táto pamätná tabuľa bude spoločne s pamätnou tabuľou žilinského PRIVILEGIA PRO SLAVIS trvalou ozdobou bočnej fasády Starej radnice mesta Žilina, na Radničnej ulici a bude občanom i návštevníkom Žiliny pripomínať bohatú a poučnú históriu nášho mesta.

Unikátny reliéf pamätnej tabule zobrazujúci genius loci mesta Žiliny (latinsky: Genius loci Solnensis), stvárnený v podobe anjela strážneho, bude pod svojimi mohutnými krídlami symbolicky trvale chrániť pred nebezpečenstvom duchovné, občianske a právne hodnoty nášho krajského mesta, na tabuli znázornené symbolmi  Žiliny – vežami Farského katedrálneho kostola a meštianskymi domami na žilinskom rínku s budovou historickej radnice mesta.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu boli využité podľa plánovaného rozpočtu.

V Žiline, dňa 28. novembra 2018

Ing. Gustáv Krušinský

predseda Zboru Žilincov