Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu

Číslo zmluvy: 100/2019 – OKŠCRMR / 2019
Názov projektu: Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu
Dátum konania projektu: 12.11.2019
Predkladateľ: NADÁCIA POLIS ŽILINA

Cieľom projektu bolo: – zážitkové, neformálne a tvorivé vzdelávanie s dôrazom na posilňovanie kritického
myslenia, ktré je rozhodujúce pri vytváraní jasného a nezávislého stanoviska
– formovanie hodnotových postojov predovšetkým u mladej generácie
– poukazovanie na hodnoty demokracie a potrebu bojovať za ne
– posilňovanie argumentačných a prezentačných zručností a schopnosti rozlišovať fakty od dezinformácií,
manipulácií a klamstiev
– podpora čitateľskej gramotnosti, motivácia obstarať si hodnotnú literatúru
– medzigeneračný dialóg orientovaný na medzigeneračné porozumenie
– ukázať kultivovanú a odbornú debatu o historických medzníkoch a aktuálnych otázkach našej súčasnosti
– v rovine výchovnej napomôcť stretnutiami s odbornými a ľudskými autoritami pri vytváraní žiadúcich vzorcov chovania, posilovať sebavedomie, učiť kultúrnemu a spoločenskému vystupovaniu na verejnosti
– v rovine spoločenskej napomáhať pri nadväzovaní nových priateľstiev medzi študentami rôznych škôl, pri rozvíjaní sociálnej inteligencie a pozitívnych medziľudských vzťahoch
– hodnotné trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie
– podpora úcty k ľuďom a k morálnemu a etickému správaniu v každodennom živote
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu sme zorganizovali verejné diskusie napĺňajúce ciele projektu (kritické myslenie, formovanie hodnotových postojov, schopnosti rozlišovať fakty od dezinformácií, manipulácií a klamstiev a pod.):
O korupcii a transparentnosti. Diskusia primátora P. Fiabáne a predsedníčky ŽSK E. Jurinovej o transparentnom hospodárení, o verejných obstarávaniach, konkrétnych opatreniach v boji proti korupčným praktikám. Moderoval J. Orlovský.
Ľudia píšu Tisovi … o židovskej otázke. 2 podujatia – dopoludňajšie pre školy, popoludňajšie pre širokú verejnosť.
Čítanie z listov, ktoré do kancelárie prezidenta Tisa posielali zúfalí ľudia v rokoch 1939 – 1944 a ktoré nedávno objavila americká výskumníčka M. Vadkerty. Diskusia o tom, akú úlohu zohral v osudoch slovenských Židov J. Tiso. Sprievodnou aktivitou bola súťaž o najlepšiu esej na tému: Študenti píšu Tisovi … aby sa dodržiavali ľudské práva a slobody v Slovenskom štáte. Autori 3 najlepších esejí boli ocenení knižnými poukážkami. Hostia, ktorí boli súčasne porotou: I. Kamenec, M. Vadkerty, S. Gyarfašová, P. Juščák, A. Virdzeková.
Čo predchádzalo Novembru ´89 a November ´89. 2 diskusie o undergrounde, o našich tridsiatich rokoch, o tom čo sú mýty a čo je skutočnosť, o odkaze Novembra dnešku. Hostia: Ľ. Morbacher, M. Machovec, J. Soukupová, M. Huba, D. Pastirčák, F. Gál, S. Porubänová, Š. Jeseňák, J. Pohle, J. Bohyník. Zaradené do ŽLF.
Ticho po anjelovi. O neschopnosti úradov zatknúť a postaviť pred súd tých, ktorí vzali život študentovi filozofie D. Tupému a analógia s dneškom. Premietnutie filmu Ostrým nožom. Hostia: M. Patakyová, D. Tupý st., J. Šáray, D. Hevier, J. Bohyník.
Grant sme využili na úhradu honorárov hostí, technika, propagáciu, občerstvenie, knižné poukážky víťazom študentských esejí.

Mediálne výstupy:
Rádio Frontinus, www.zilinak.sk, Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, TIK Žilina, www.zilina.sk , MY Žilinské noviny, Rádio Regina – január 2019 – november 2019 – oznamy, pozvánky
www.youtube.com/nadaciapolis – január 2019 – november 2019 – videozáznamy
www.facebook.com/nadaciapolis – január 2019 – november 2019 – podujatia, fotogalérie, videozáznamy, aktuality