Na veľkosti nezáleží (aj malý úplatok je úplatok)

Hodnotiaca správa projektu

V rámci projektu Na veľkosti nezáleží sa malo uskutočniť 8 činností, boli rozpracované ciele projektu, ako aj očakávané výstupy, či zapojenie rôznych zložiek.

  • Jednotlivé činnosti a ich hodnotenie

1.1.1. Prednáška o škodlivosti korupcie pre hospodárstvo a spoločnosť – vo veľkej sále Mestského úradu – otvorená pre všetkých občanov mesta Žilina – oboznámenie cez plagáty a sociálne siete – prednáška sa uskutočnila dňa 19.6.2015 vo Veľkej sále MsÚ Žilina, za účasti predstaviteľov OZ Proti Korupcii, počet účastníkov – plná sála, tzn. cca. 400. Dĺžka prednášky: 75 minút. Téma prednášky: Vymedzenie pojmov korupcia, dar, korupčné správanie, hospodárske škody spôsobené korupciu. Ponúknuté riešenie, ako sa dá nahlasovať korupcia, aké sú skúsenosti s jej potláčaním. Bol priestor aj na otázky adresované prednášajúcim. Hodnotenie: Prednáška sa stretla so značným záujmom, téma bola volená tak, aby bola pochopiteľná. Prednáška sa dotkla prvých dvoch označených cieľov: a) Oboznámenie mládeže s problematikou korupcie a v simulovaných protikorupčných činnostiach jej vysvetliť adekvátne reakcie, b) Oboznámenie obyvateľov s trestnými sankciami za korupčné správanie.

1.1.2. Prednáška príslušníkov PZ z Odboru prevencie kriminality o dôsledkoch korupčného správania z hľadiska trestného práva – vo veľkej sále Mestského úradu – otvorená pre všetkých občanov mesta Žilina – oboznámenie cez plagáty a sociálne siete – oblasti prednášky sa venovala predchádzajúca, trestné sankcie boli témou viacerých otázok účastníkov, ktorí  na ňu dostali uspokojivú odpoveď.

1.1.3. Spustenie špeciálnej stránky na internete s názvom www.zilinaprotikorupcii.sk, na ktorej chceme umiestniť – ak budú ochotní – rozhovory so súčasným i bývalými primátormi mesta Žilina o dôležitosti boja proti korupcii; výsledky ankety a rozhovory s občanmi mesta Žilina o ich skúsenostiach s korupciou v katastrálnom území mesta Žilina(viď č.4); prepis oboch prednášok; pozvánky na naše ďalšie podujatia (viď body 5-8) – webová stránka je dostupná, dá sa na nej vyhľadať fotogaléria, výsledky ankety, ako aj výsledky dotazníka. Odpovedať na kameru nebol nikto ochotný. Hodnotenie: splnil sa piaty cieľ projektu: Angažovanosť našich študentov počas Dňa bez korupcie tým, že zberali informácie, ktoré sa dajú umiestniť na stránku.

1.1.4. Vypracovanie anonymnej ankety pomocou našich dobrovoľníkov a natočenie rozhovorov s ochotnými občanmi mesta Žilina o ich skúsenostiach s korupciou v katastrálnom území mesta Žilina – počas celého Dňa proti korupcii vyplnilo dotazník 40, prevažne starších občanov. Rozhovory mimo dotazník boli ešte obsiahlejšie, väčšinou s odmietnutím dotazník vyplniť s námietkou, že „korupcia sa aj tak nezníži, tak načo taký dotazník“. Rozhovory na kameru sa nezrealizovali pre odmietnutie občanov sa vyjadriť na kameru. Hodnotenie: splnil sa piaty cieľ projektu: Angažovanosť našich študentov počas Dňa bez korupcie tým, že zberali informácie, počet dobrovoľníkov: 33.

1.1.5. Výroba a umiestnenie bilbordu s informáciou o webovej stránke www.zilinaprotikorupcii.skv katastri mesta Žilina boli umiestnené 2 billboardy s oznamom o konaní Dňa proti korupcii, viseli celý mesiac, v ktorom sa Deň proti korupcii odohrával.

1.1.6. Usporiadanie Dňa bez korupcie – počas Staromestských slávností na spôsob Dňa narcisov – rozdávanie letákov a informácia o spôsoboch nahlasovania korupcie – Po dohode s Oborom kultúry MsÚ Žilina sa premiestnilo usporiadanie tohto dňa na Deň zdravia Mesta Žilina, dňa 18.9.2015 na Hlinkovom námestí. Použil sa jeden stánok, v ktorom boli ponúkané letáky a dotazníky, prítomní dobrovoľníci sa rozprávali s ľuďmi, ktorí sa pri stánku zastavili. Počet dobrovoľníkov: 33. Hodnotenie: počas konania tohto dňa boli všetky reakcie pozitívne, približne na polovicu sa objavovali dva názory: prvý, že korupcie je tak veľa, že tu bude stále a druhá, že síce je prítomná a staršia generácia to už nedokáže zvrátiť, ale je tu mladšia, ktorej sa to hádam podarí. Dobrovoľníci sa častokrát museli pred ľuďmi osobne zaviazať, že tento boj proti korupcii budú realizovať aj sami vo svojom osobnom živote.

1.1.7. Usporiadanie divadelného predstavenia na školách v katastrálnom území mesta Žilina o škodlivosti korupcie – Divadelná hra má názov Brat Bratu´ – o mafiánovi a všadeprítomnej korupcii, ktorej premiéra by mala byť 14. mája na našej škole a pripravuje ju trieda I.A (počet divákov divadelnej hry je obmedzený na max. 50 divákov, predstavenie sa môže odohrať niekoľkokrát po sebe) – predstavení sa odohralo 8: dva krát po sebe 14.5.2015 v telocvični u Saleziánov, dvakrát po sebe 14.5.2015 v telocvični GSF, raz 4.6.2015 v telocvični GSF, 16.6.2015 v Staničke na Záriečí, dvakrát 23.6.2015 v telocvični GSF, celkovo sa všetkých vystúpení zúčastnilo cca. 310 účastníkov. Hodnotenie: Ohlasy boli veľmi pozitívne, aj s predstavenou otvorenou rečou zlej situácie a šplhania do úradov, či v správaní k pacientom podľa kritérií v zdravotníckych zariadeniach

1.1.8. Po divadelnej hre riadená simulácia protikorupčných činností – a) ako sa snažiť vybaviť žiadosti objektívne, nezavádzajúco a nekorupčne, b) ako reagovať na niekoho, kto si pýta úplatok za vybavenie určitej veci a požadovať ústretový, jasný a predvídateľný prístup – na konci divadelnej hry prišiel v každom predstavení herec, ktorý hral pacienta na vozíčku, ku ktorému sa všetci správali s dešpektom, okrem jednej postavy, ktorá k tomu však dospela až asi v polovici hry a poprosil všetkých prítomných k zmene správania, nasledovala celkom exhibicionistická simulácia, pri ktorej sa účastníci, ktorí chcú niečo zmeniť mali snažiť dostať do nového sveta, v ktorom korupcia, zlo, odmietanie nie sú prítomné. Hodnotenie: pri viacerých vystúpeniach prišli diváci za zmieneným hercom, ktorý ich ale so smiechom upozornil, že on ochrnutého naozaj iba hral a nech táto jeho výzva smeruje tak kam patrí – k pomoci druhým a angažovaniu sa v boji proti nedostatkom, ktoré bránia rozvoju lepšieho sveta.

  • Celkové hodnotenie projektu

1.2.1. Ciele – Prvý, druhý a piaty cieľ sa podarilo naplniť aj kvantifikovane, tzn. boli merateľnými, takže máme presvedčenie, že sa nám ich podarilo naplniť. Tretí a štvrtý cieľ: 3. Zníženie korupcie v katastrálnom území mesta Žilina, 4. Väčšia angažovanosť úradov a občanov v boji proti korupcii, nie sú kvantifikovateľné, spravili sme však toho dostatok vecí, dúfame, že aspoň niečo z toho zabralo.

1.2.2. Cieľová skupina – 1. študenti stredných škôl – primárne naša škola a ďalšie, v ktorých chceme odohrať divadelné predstavenie, rozoslať pozvánky na prednášky  a zapojiť do angažovanosti počas Dňa bez korupcie – škola GSF sa zúčastnila celá na protikorupčnej prednášky, táto otázka rezonovala a 33 dobrovoľníkov školy sa zúčastnilo na Dni proti korupcii, na predstavení boli najmä mladí ľudia z viacerých škôl, 2. Dospelí občania mesta Žilina – ako účastníci prednášok, účastníci ankety, rozhovorov, prijímateľov informácií o možnosti zlepšenie vlastnej angažovanosti v prevencii proti korupcii – Počas Dňa proti korupcii sa pri stánku zastavilo značné množstvo občanov, mohli ich osloviť aj billboardy, či informácie o podujatí v Rádiu Sever, ktoré o Dni proti korupcii informovalo celý týždeň pred predmetným dňom.

1.2.3. Dopad projektu: pri hodnotení dopadu môžeme vychádzať len z ohlasov, ktoré boli veľmi pozitívne, čo sa týka ich zvnútornenia – toto je veľmi ťažké hodnotiť.

  • Hodnotenie spolupráce

Ako osoba zodpovedná za projekt vysoko hodnotím spoluprácu s Odborom kultúry MsÚ Žilina, za vecne dotiahnuté zmeny v časovom harmonograme a vyjasnenie si vzájomných vzťahov.

 

V Žiline 1.10.2015                                                           Mgr. Marián Drahoš
koordinátor projektu

Deň proti korupcii 2 Deň proti korupcii Divadlo 16.6.2015 v Staničke 2 (1) Divadlo 16.6.2015 v Staničke 2 (2) Divadlo 16.6.2015 v Staničke 3 Divadlo 16.6.2015 v Staničke 4 10 billboardik leták 4 leták2