Literárno – kultúrne a osvetové večery

Číslo zmluvy: 27/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Literárno – kultúrne a osvetové večery
Dátum konania projektu: 30.10.2019
Predkladateľ: NADÁCIA POLIS ŽILINA

Cieľom projektu bolo: – prezentácia a propagácia slovenskej i zahraničnej literatúry
– ponúknuť pohľad na literatúru zo strany známych osobností a inšpirovať sa ich myšlienkami
– prepojenie autorov a čitateľov prostredníctvom moderovaných besied
– motivovanie mladej generácie i širšiej verejnosti k čítaniu literatúry, sledovaniu filmových dokumentov, počúvaniu hudby
– podnietenie tvorivosti, debatérskych zručností, podpora nových talentov
– zdôraznenie spojenia literatúry s inými druhmi umenia
– poukazovanie na hodnoty demokracie a potrebu bojovať za ne, podpora kritického myslenia
– posilňovanie argumentačných a prezentačných zručností a schopnosti rozlišovať fakty od dezinformácií,
manipulácií a klamstiev
– ukázať kultivovanú a odbornú debatu o historických medzníkoch a aktuálnych otázkach našej súčasnosti
– v rovine výchovnej napomôcť stretnutiami s odbornými a ľudskými autoritami pri vytváraní žiadúcich vzorcov chovania, posilovať sebavedomie, učiť kultúrnemu a spoločenskému vystupovaniu na verejnosti
– hodnotné trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie
– medzigeneračný dialóg a podpora úcty k ľuďom a k morálnemu a etickému správaniu v každodennom živote
– šírenie dobrého mena mesta Žilina
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Ciele projektu sa nám podarilo naplniť prostredníctvom kultúrno-osvetových podujatí, ktorých súčasťou boli aj hudobné vystúpenia a prezentácia kníh:
Dušan Dušek: Aké príbehy, knihy, filmy a myšlienky mám rád. Rozhovor J. Štrassera so spisovateľom D. Dušekom.
Hudba: Živé kvety
Smrť v ružovom. Divadelná monodráma podľa Ľ. Feldeka o živote Edith Piaf. V réžii V. Moresa účinkovali J.
Tichavská, P. Vaňouček. Podujatie bolo zaradená do ŽLF.
Pavol O. Hviezdoslav. O literárnom a duchovnom odkaze básnika sa s literárnymi vedcami J. Gbúrom a P. Zajacom rozprával P. Juščák. Hudba: Trojka Zuzany Homolovej. Podujatie bolo zaradené do ŽLF.
Cesta Magdalény Robinsonovej. Premietnutie filmu M. Šulíka o fotografke židovského pôvodu M. Robinsonovej, ktorá počas Slovenského štátu stratila svojich rodičov a prežila utrpenie koncentračných táborov. Sprievodnú diskusiu s J. Smatanom moderovala L. Faltinová.
Zodpovednosť elít a zápas o povahu demokracie. O radikalizácii spoločnosti, príčinách rastúcej nedôvery v
inštitúcie demokracie, fašistických a klérofašistických pokušeniach. S historikmi M. Szabó, J. Drábikom a
politológom S. Abrahámom sa rozprával J. Orlovský.
Milan Rastislav Štefánik a vznik demokratického Československa. Diskusiu s historikmi M. Kšiňanom a
plukovníkom E. Stehlíkom moderoval M. Balázs. Hudba: O. Čelko, E. Kalická. Podujatie bolo zaradené do
medzinárodného Festivalu demokracie.
Z podujatí sme vyhotovili videozáznamy, dostupné sú na www.youtube.com/nadaciapolis
Fotogaléria: www.facebook.com/pg/nadaciapolis/photos/?tab=albums
Použitie grantu: úhrada honorárov hostí, moderátorov, hudobníkov, technické zabezpečenie (obsluha zvukovej a kamerovej techniky, výroba videozáznamov), propagácia, inzercia, fotodokumentácia, drobné občerstvenie a obslužné práce.

Mediálne výstupy:
Žilinský večerník, Zilinak.sk, Rádio Frontinus, Region press, MY Žilinské noviny, www.zilina.sk, Rádio Regina – január 2019 – október 2019 – oznamy, pozvánky, inzeráty
www.youtube.com/nadaciapolis  – január 2019 – október 2019 – videozáznamy
www.facebook.com/nadaciapolis – január 2019 – október 2019 – fotodokumentácia, udalosti, atuality