Flórbal už od mala

Financie poskytnuté mestom Žilina boli použité na nákup flórbalových mantinelov v súlade s rozpočtovými pravidlami grantov mesta Žilina. Pre čo najhospodárnejšie použitie finančných prostriedkov sme najprv realizovali verejné obstarávanie na dodanie mantinelov.

Projekt sme realizovali na základe podnetov zo strany rodičov a žiakov, ktorí si vyslovene žiadali aktivity v oblasti flórbalu. Tie sa škola rozhodla napĺňať v dvoch smeroch – v mimovyučovacom čase ako záujmový športový krúžok pre oba stupne ZŠ; a v čase vyučovania doplnením trénovania herných flórbalových činností do plánu na hodinách telesnej výchovy.

Na začiatku nového školského roka sa žiakom ponúkol flórbalový krúžok, ktorý vedie učiteľ telesnej výchovy. Na krúžok sa prihlásili 12 žiakov z prvého stupňa a 13 žiakov druhého stupňa. Žiaci sa stretávajú dvakrát do týždňa po vyučovaní a na krúžok chodia aj takí žiaci, ktorí sa na flórbalový krúžok v septembri neprihlásili. Menších žiakov pomáhajú trénovať aj starší skúsenejší žiaci, čo prospieva celkovej klíme na škole, pretože si žiaci navzájom pomáhajú a starší sú pre mladších hráčskymi vzormi. Celkový počet žiakov, ktorí flórbalové mantinely využívajú na krúžkoch, je 28.

Na hodinách telesnej výchovy sa žiaci na oboch stupňoch ZŠ učia základy flórbalu – pravidlá, spoznávajú základné herné vybavenie, učia sa správnemu úchopu hokejok; trénujú jednoduché prihrávky, streľbu na bránu a taktiku hry. Celkový počet žiakov, ktorý využijú mantinely na hodinách telesnej výchovy, je cca 300 (z celkového počtu 498 žiakov školy).

V projekte bol naplánovaný aj flórbalový turnaj žilinských základných škôl, ktorý by škola chcela zrealizovať. To, že turnaj sme doteraz nezrealizovali, má viacero dôvodov: 1. nedostatok financií – prostriedky, ktoré škola chcela investovať do turnaja investovala do zakúpenia florbalových mantinelov (nakoľko finančná pomoc na ich nákup od mesta bola oveľa nižšia, ako sme plánovali); 2. nedostatok skúseností vo flórbale v radoch našich žiakov. Potrebovali by ešte dlhší čas na súhru a natrénovanie herných činností. Odhad termínu flórbalového turnaja, ktorý škola chce aj naďalej zorganizovať, je máj 2019. Počas jeho realizácie flórbalové mantinely využije cca 40 žiakov.

Mgr. Pavol Blasbalg

Celkové zhodnotenie projektu zo strany vedenia školy:

Projekt hodnotím veľmi pozitívne. Napriek nedostatku peňazí a častej nechuti dnešnej mládeže realizovať dobrovoľne aktívny pohyb sa do flórbalových aktivít zapojilo dosť žiakov a ďalší sa pridajú neskôr. Učiteľ telesnej výchovy realizuje projekt aktívne a pozýva do využitia mantinelov aj žiakov z tých tried, kde neučí. Vysvetľuje spôsob využitia mantinelov na hodinách výchovy aj triednym učiteľkám z 1.stupňa, aby sa tak flórbal dostal na škole do povedomia čo najväčšiemu počtu žiakov. Pre potreby rozvoja športovej výchovy na škole (a aj samotnej hry flórbal) vedenie školy poskytlo vyučujúcim TSV dataprojektor a počítač s pripojením na internet, aby tak mohli pomocou IKT skvalitniť vyučovanie premietaním vzdelávacích videí so športovou tematikou.

Mgr. Radoslav Kačur