Domácnosť bez odpadu

Číslo zmluvy: 63/2020-OKŠCRMR/2020
Názov projektu: Domácnosť bez odpadu
Dátum konania projektu: 18.8.2020
Predkladateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektu bolo na zorganizovaných seminároch v troch stredných školách, zvýšiť povedomie o možnostiach ako redukovať spotrebu jednorazových plastových produktov a tým nevytvárať zbytočný odpad. Aktivitami projektu bolo nasmerovanie mladých ľudí a verejnosti k zodpovednejšej spotrebe a nakladaniu s odpadmi.
To by malo mať za následok zníženie spotreby plastového odpadu, zvýšenie množstva vyseparovaných druhotných surovín z odpadu v meste Žilina a zníženie zaťaženia mesta Žilina nevyužiteľným odpadom.
Vytvorené vzdelávacie video s názvom „Domácnosť bez odpadu“ bude prezentované študentom stredných škôl.
Ďalej bude využité pre predmet „Energetické využívanie odpadov“ a „Alternatívne zdroje energie“ na študijnom programe Technika Prostredia na Žilinskej Univerzite v Žiline.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Vďaka finančnej podpore mesta Žilina sa o spôsoboch ako znížiť spotrebu plastových výrobkov a následne znížiť tvorbu odpadu dozvedelo priamym oslovením (prostredníctvom seminárov), viac ako 150 študentov zo stredných škôl v meste Žilina.
Finančné prostriedky boli využité na vytvorenie vzdelávacieho animovaného videa s názvom „Domácnosť bez odpadu“, ktoré bude ďalej slúžiť na zvýšenie povedomia o spôsoboch ako redukovať spotrebu jednorazových plastových produktov. Prostriedky sa ďalej využili na nákup propagačných predmetov: konferenčné slohy, stolové kalendáre, sadu pier a zvýrazňovačov.

Galéria:

cof
cof
cof
rhdr

Fotodokumentácia 2020