„Dni nádeje 2018“

V dňoch od 1. 10. 2018 do 5. 10. 2018 prebiehal v meste Žilina XIV. ročník festivalu
„Dni nádeje 2018“. Festival sa konal pod záštitou predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja pani Eriky Jurinovej a s finančným prispením Grantového
programu Mesta Žiliny 2018. Organizátorom je Nadácia LÚČ v Žiline, CSS LÚČ
Žilina, spoluorganizátorom Žilinský samosprávny kraj a Mesto Žilina. Festival
prekračuje regionálny charakter Žilinského kraja, nakoľko do podujatí sú zapojení
umelci, dobrovoľníci a ľudia z celého Slovenska, ktorí najmä na besedách hovoria
s mladými ľuďmi o rôznych zaujímavých témach.
Základnou témou festivalu sú patologické javy v spoločnosti, ako je nezamestnanosť,
závislostí rôzneho druhu, domáce násilie, šikana, ohrozenie internetom, chudoba,
trestná činnosť a mnohé iné. Úlohou je mobilizovať nielen všetky zainteresované
inštitúcie, ale najmä informovať širokú verejnosť, aby vedeli čeliť následkom týchto
javov a tiež informovať o možnostiach riešenia. Veľmi dôležitú úlohu zohrávajú
aktivity primárnej prevencie so zameraním na šport a tiež kultúru. Je tu snaha
poukázať na zdravú alternatívu a tiež pomáha pri prekonávaní následkov prežitých
traumatických zážitkov. O možných spôsoboch riešenia, o nástrahách a rizikách
patologických javov, ale najmä o zdravom životnom štýle sa už po mnohé roky
snažíme najmä mladých ľudí na besedách, ktoré sa tiež konajú v Krajskej knižnici
v Žiline a v Mestskom divadla Žilina. Zúčastnili sa ich žiaci druhého stupňa základnej
školy a študenti stredných škôl, tiež pedagógovia. Besedovať mohli s odborníkmi z
CPLDZ Považský Chlmec, z polície, zdravotníci, psychologičky z CSS LÚČ….. ale
tiež zaujímaví ľudia, ktorí hovoria o témach, ktoré nielen zaujmú, ale tiež motivujú pre
správnu voľbu životného štýlu.
Túto alternatívu prináša aj umenie vo všetkých svojich podobách, preto aj počas
festivalu sa môžu žiaci a študenti prezentovať v rámci literárnej a výtvarnej súťaže.
Tieto sú vyhodnocované odbornou porotou. Následne sú práce prezentované na
výstave Krajskej knižnici v Žiline. Tento rok bola výstava dňa 3. 10. 2018 na
vernisáži pod názvom „Dúhové odpovede“. Jednotlivé súťaže literárna a výtvarná,
ako aj športové sú vyhodnotené na akadémii „Oskar nádeje 2018“, ktorá sa konala 4.
10. 2018 v Mestskom divadle Žilina. Moderátorom podujatia bol populárny Juraj Šoko
Tabaček, ktorý mladých ľudí nielen rozosmial, ale aj motivoval k správnym životným
postojom. Hudobným hosťom podujatia bola Barbora Švidraňová.
Počas dvadsaťštyri rokov trvania festivalu veľmi dôležitú úlohu zohrávajú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri organizovaní a realizácií jednotlivých podujatí. Dobrovoľníci sú z radov pedagógov, rodičov, študentov, pracovníkov knižnice, odborníkov. Najmä však z radov umelcov.
Dňa 4. 10. 2018 festival vyvrcholil v Mestskom divadle v Žiline na podujatí „Večer vďaky 2018“, ktorý bol určený všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zdarnom priebehu festivalu. Ale tiež všetkým odborníkom z rôznych oblastí života, ktorí sa profesne venujú patologickým javom. Nezabúda sa ani na ľudí, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporujú Centrum sociálnych služieb LÚČ. Na začiatku večera ako poďakovanie vystúpili deti z Centra sociálnych služieb LÚČ Žilina, s krátkym programom. Všetkým prítomných pozdravila riaditeľka Nadácie LÚČ v Žiline, za ŽSK pozdravil podpredseda ŽSK Milan Laurenčík. Ako bonbónik večera bola pripravená Talk show Soni Müllerovej „Vitajte doma s Jankom LEHOTSKÝM“ .
Program festivalu:
DNI NÁDEJE 2018
pod záštitou predsedníčky ŽSK
Ing. Eriky JURINOVEJ
XXIV. ročník festivalu
1. 10. 2018 – pondelok
9.00 – 13.00
„BEH NÁDEJE“ štafetový beh detí ZŠ žilinského okresu
8.00 – 14.00
Krajská knižnica v Žiline – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi
Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“
2. 10. 2018 – utorok
8.30 – 13.00
„PLÁVANIE NÁDEJE“ MKP Žilina plavecký maratón ZŠ a SŠ žilinského kraja
8.00 – 14.00
Krajská knižnica v Žiline -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi
Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš neskoro“
3. 10. 2018 – streda
9.00 – 13.00
„Pochod nádeje“ – turistický pochod pre študentov SŠ
8.00 – 14.00
Krajská knižnica v Žiline -„Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými ľuďmi
10.00 – 12.00
Štúdio Mestského divadla Žilina „Nebojme sa hovoriť “ – besedy s odborníkmi
13.00
„Dúhové odpovede“ vernisáž výtvarných a literárnych prác žiakov ZŠ a SŠ žilinského
kraja a detí – Krajská knižnica v Žiline
Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš
neskoro“
4. 10. 2018– štvrtok
8.00 – 14.00
Krajská knižnica v Žiline – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými
ľuďmi
10.00 – 12.00
Mestské divadlo Žilina – „OSKAR NÁDEJE 2018“ slávnostné vyhlásenie a
odovzdávanie cien pre víťazov literárnych, výtvarných a športových súťaží pre
pozvaných žiakov ZŠ a Moderuje: Juraj ŠOKO Tabaček hudobný hosť: Barbora
Švidraňová
réžia: Anton Šulík
19.00 – 23.00
Mestské divadlo Žilina – „VEČER VĎAKY“ slávnostný ďakovný večer pre sponzorov,
pedagógov, rodičov a organizátorov DNI NÁDEJE 2018
„Vitajte doma s Jankom LEHOTSKÝM“ talk show Soni Müllerovej
réžia večera: Anton Šulík
5. 10. 2018 – piatok
8.00 – 14.00
Krajská knižnica v Žiline – „Nebojme sa hovoriť“ besedy s odborníkmi a zaujímavými
ľuďmi
Krízové stredisko Palkovo centrum Liptovský Mikuláš besedy „Kým nie je príliš
neskoro“
V Žiline 9. 11. 2018 Anna H A L E Č K O V Á
správca Nadácie LÚČ v Žiline