Čítame inak

Číslo zmluvy: 98/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Čítame inak
Dátum konania projektu: 15.5.2019
Predkladateľ: Spojená škola internátna

Cieľom projektu bolo: pripraviť také podmienky znevýhodneným žiakom, ktoré umožnia vytvárať u nich pozitívny vzťah k literatúre a zvýšiť záujem o knihy. Zároveň vytvoriť v škole podnecujúce prostredie, ktoré bude podporovať myšlienku, že čítanie je naozaj pre život dôležité a obohacujúce.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité v súlade so zmluvou o poskytnutí grantovej dotácie č.98/2019. Zakúpenie notebooku prispelo k modernizácií vyučovacieho procesu a prostredníctvom zakúpenej IKT techniky sprostredkúvavame audioknihy žiakom našej školy. Žiaci sa s touto technikou stotožnili a literatúra sa stala pre nich jednoduchšou a zrozumiteľnejšou. V škole sme zrealizovali čitateľský kútik na vlastné náklady, aby sme zabezpečili ľahší prístup literatúry v tlačenej podobe. Vyhodnotenie dotazníka o tom, akú formu kníh (tlačenú/audio/e-knihy) by žiaci preferovali je súčasťou obrazovej
prílohy. Prínosom pre mesto Žilina bolo aj prezentovanie projektu na verejnosti, aby sa verejnosť dozvedela o prístupe zdravotne znevýhodnených ľudí ku knihám v Krajskej knižnici. Prezentácia projektu „Čítame inak“ sa realizovala v mesiaci október 2019 v Krajskej knižnici v ZA.

Mediálne výstupy:
Vstupný dotazník – príprava – 15.05.2019-31.05.2019 – dotazník
Vyplnenie dotazníka č.1, verejná zbierka publikácií – realizačná – 01.06.2019-12.10.2019 – dotazník č.1, výstup webová stránka
školy https://ssiza.org.edu – Prezentácia projektu v Krajskej knižnici – realizačná – 01.10.2019-31.10.2019 – prezentačný panel
Vyplnenie dotazníka č. 2. – záverečná fáza, porovnanie dotazníkov č. 1 a 2. – 13.10.2019-16.11.2019 – dotazník č.2, vyhodnotenie