Čarodejník z krajiny Oz

Číslo zmluvy: 99/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Čarodejník z krajiny Oz
Dátum konania projektu: 15.6.2019
Predkladateľ: Súkromná základná umelecká škola

Cieľom projektu bolo: Hlavná téma: „…Čarovať môže a dokáže naozaj každý. Len si treba veriť. Veriť svojim snom. A budú sa diať zázraky…“ Deti sa aj touto formou učia byť vytrvalými, cieľavedomými, aby verili svojim schopnostiam, čo im následne pomôže realizovať ich sny vo svojom živote. Projekt bol zameraný na posilnenie sebadôvery našich žiakov a širokej verejnosti, ako aj na posilnenie sebahodnoty, vytrvalosti a viery v svoje schopnosti, čo vedie k úspešnému napredovaniu vo vzdelávaní i v osobnom živote. Budovanie sebadôvery eliminuje podľahnutiu šikane z okolia a prispieva k formovaniu myslenia a postojov k odmietaniu takéhoto „sociálno-patologického“ správania a prejavov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Hudobno-dramatické predstavenie žiakov SZUŠ Ružová 1637 v Žiline a členov Klub malých umelcov, občianskeho združenia sa uskutočnilo dňa 15.6.2019 v Dome odborov o 16.00h. Predstavenia sa zúčastnilo približne 430 ľudí – rodičov, rodinných príslušníkov a známych vystupujúcich detí, z radov verejnosti, ďalej okolo 130 žiakov SZUŠ a OZ, 6 pedagógov SZUŠ a OZ a tiež 4 dobrovoľníkov. Príprava detí na predstavenie bola zahájená v januári 2019, kedy sa deti začali stretávať s pedagógmi na spoločných viacodborových nácvikoch, pričom takto sa stretávali 1-2x v mesiaci. Tejto príprave predchádzala od decembra 2018 príprava scenára a súbežne príprava a šitie kostýmov, výroba rekvizít, príprava choreografií, hudobný výber skladieb,… Generálna skúška predstavenia Čarodejník z krajiny Oz prebehla v Dome odborov dňa 15.6.2019 od 8.00 do 16.00h. Žiaci vo výtvarnom odbore pripravili pre tento projekt rekvizity, návrh plagátu a bulletinu a tiež samotnú projekciu, ktorá sa skladala z prác našich žiakov výtvarného odboru, ktoré tvorili kulisy počas predstavenia a dotvárali jednotlivé obrazy diela.
Finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu prenájmu priestorov.Cieľom projektu bolo učiť deti, širokú verejnosť veriť v seba a vo svoje schopnosti, aby v živote dosiahli po čom túžia. Ciele i zámer projektu boli splnené. Mnohí ľudia odchádzali dojatí. Veríme, že téma tohto projektu oslovila všetkých zúčastnených, bez ohľadu na vek.

Mediálne výstupy:
organizačné infoletáky žiakom – jún 2019 – leták
plagát k predstaveniu – jún 2019 – plagát
bulletin k predstaveniu – jún 2019 – bulletin
poďakovanie na FB SZUŠ – jún 2019 – ďakovací oznam na FB školy
poďakovanie na webe SZUŠ – jún 2019 – ďakovací oznam na webe školy