Botanické hry – rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov prostredníctvom zážitkového učenia v prírode

Projekt Botanické hry prebiehal v prípravnej fáze od 10.7.2017 (finálny návrh aktivít, príprava učebných materiálov, štúdium problematiky, nákup materiálu a techniky a didaktická príprava konkrétnych vyučovacích hodín). Začiatkom septembra boli ponukou elektronicky oslovené základné školy na území mesta Žiliny a blízkeho okolia (viď. informačný leták s logom mesta). Ponúknutá bola pätica botanických tém na vyučovanie v exteriéri v okolí Budatínskeho hradu. Praktická realizácia sa uskutočnila v priebehu mesiacov september a október. Projekt sa oficiálne ukončil k 31.10. 2017.

Ciele projektu a počet plánovaných účastníkov ako boli zadané v Žiadosti o grant boli splnené. Realizátorom všetkých aktivít v rámci projektu bola Ing. Květa Kicková, botanička Považského múzea. Uskutočnilo sa 22 vyučovacích hodín pre základné školy, ktorých sa zúčastnilo 441 žiakov a vyše 22 pedagógov. (Vyučovacie hodiny sú dokladované prezenčnými listinami podpísanými zúčastnenými pedagógmi). Medzi najpreferovanejšie témy patrilo spoznávanie drevín Budatínskeho parku, spoznávanie inváznych drevín na brehoch Kysuce a hodnotenie vzoriek vody z rieky Váh a Kysuce (aktivita: Malí vedci). Boli vytvorené pracovné listy, ktoré slúžili na samostatnú prácu pri spoznávaní drevín a inváznych rastlín a powerpointová prezentácia Malí vedci, ktorá sprevádzala žiakov pri jednotlivých pokusov počas hodiny a viac približovala danú problematiku. Samotné pokusy boli žiakmi vykonávané už v interiéri. Záujem o tieto hodiny mali najmä učitelia I. stupňa ZŠ. 41 % zúčastnených tvorili žiaci tretieho ročníka, 23 % žiaci štvrtého ročníka, 14 % piaty ročník a zvyšnú časť predstavovali žiaci prvého, druhého a šiesteho ročníka).

V dôsledku skrátenia rozpočtu pri schválení dotácie sa nenakúpil všetok materiál podľa pôvodného rozpočtu. Zminimalizoval sa nákup kancelárskych pomôcok (spotrebného materiálu potrebného na zabezpečenie priebehu) – zabezpečil sa z existujúcich materiálnych zdrojov Považského múzea, dokúpilo sa len sprejové lepidlo, ktoré pomáhalo pri lepení listov drevín na pracovné listy žiakov. Nekúpila sa ani sada 3D modelov rastlinných štruktúr. Ostatný materiál a prístroje sa nakúpili v potrebnom množstve. Z optickej zväčšovacej techniky 15ks vreckových lúp, 1 ks vreckového mikroskopu, 4 ks digitálnych mikroskopov s LCD obrazovkou, 1 ks digitálneho mikroskopu Levenhuk pre potreby botaničky, tablet na prehrávanie prezentácií v teréne a k pokusom pri stanovovaní pH vody a jej ďalších ekologických parametrov – sonda na meranie pH, súprava na vyhotovenie preparátov, sada na pozorovanie filtrácie a ekologická pokusná súprava (indikačné papieriky na stanovenie pH, tvrdosti vody, ropných látok, dusičnanov a pod.)

Spolupráca s inými inštitúciami alebo jednotlivcami počas riešenia projektu neprebehla, všetky aktivity sa odborne zabezpečili interne v rámci Považského múzea.

Ohlasy a spätná odozva na aktivity boli od pedagógov len dobré, oceňovali formu aj prístup k učeniu v prírode a zaujímali sa o prenosné mikroskopy s LCD obrazovkou a ich praktické využitie pri pozorovaní prírody. Nadviazala som viacero cenných kontaktov a získala osobné skúsenosti, ktoré môžem pri svojej práci ďalej zužitkovať. Negatívne ma však prekvapil veľmi veľký rozdiel medzi prácou s „mestskými“ žiakmi a žiakmi z „dedinských“ škôl. Mestské deti boli viac nesamostatné pri bádateľských úlohách a mali všeobecne slabšie praktické skúsenosti s pozorovaním prírody. Svedčí to o faktu, že práve na deti z mestského prostredia sa treba viac orientovať a pomáhať im v nadväzovaní kontaktu so živým prírodným svetom. Záujem o vyučovacie hodiny prekročil kapacitné možnosti, v závere projektu som musela záujemcov odmietať, ale v obdobných aktivitách bude múzeum pokračovať aj v nasledujúcom roku a táto forma vzdelávania sa bude v Považskom múzeu naďalej rozvíjať.

Ďakujeme za podporu!

 

V Žiline, 10.11.2017                                                                                                  Květa Kicková