14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti

Číslo zmluvy 52/2021
Názov projektu 14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti
Dátum konania projektu 18.9.2021
Predkladateľ Marián Zrník

Cieľom projektu bolo:
• priviesť deti už od predškolského veku, mládež a dospelých k pohybovej aktivite a zamedzenie negatívnych vplyvov spoločnosti na mládež, riešenie problému narastajúcej obezity u detí,
• nadviazať na dlhoročné tradície v atletike a v podujatiach Viacbojov všestrannosti,
• vyhľadávať a vyberať talenty pre kolektívne i individuálne športy,
• kompenzovať nedostatočnú pohybovú aktivitu detí vo veku 6-17 rokov,
• zaradiť do pohybových aktivít aj deti s telesným a mentálnym postihnutím,
• zapojiť do podujatí dospelých i dôchodcov ako súťažiacich, prípadne dobrovoľníkov pri organizácii súťaží,
• našim cieľom nie je za každú cenu vychovávať vrcholových športovcov, ale zapojiť čo najviac členov komunity do pravidelnej športovej činnosti pre radosť z pohybu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V sobotu 18.9.2021 sa uskutočnil v zrekonštruovanom športovom areáli Gymnázia Varšavská cesta už 14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti, ktorý obnovuje bohatú tradíciu vo viacboji všestrannosti v meste Žilina. Viacboj všestrannosti mal charakter celodennej súťaže pre obyvateľov Žiliny a okolia – spolu 10 mužských a 10 ženských kategórií od žiakov materských, základných, stredných škôl a dospelých. Jej cieľom bolo poskytnúť príležitosť miestnej komunite na spoločný šport a získanie ďalších členov na pravidelné pohybové aktivity počas nasledujúceho šk. roka. Viacboj všestrannosti zahŕňal tieto disciplíny podľa vekových kategórií: beh na 30, 60, 100 metrov, skok do diaľky z miesta a s rozbehom, hod plnou
loptou 1kg, 2kg, 3kg, beh na 280, 400, 600, 800 a 1000 metrov a beh cez prekážkovú dráhu. Športové súťaže viacboja všestrannosti prebiehali vo vonkajších športových priestoroch a v telocvičniach. Finančné prostriedky z grantu boli využité na prenájom priestorov, optické merania disciplín od firmy Hrdošport, nákup športového materiálu, nákup pohárov pre víťazov, účastníckych medailí, tričiek a zabezpečenie pitného režimu a občerstvenia pre pretekárov.

Mediálne výstupy

Webová stránka Mesta Žilina – september 2021 – plágát
Webová stránka, FB, instagram ŠK Juventa Žilina – september 2021 – plagát, propozície, časový rozpis
Webová stránka SAZ, Hrdošport – september 2021 – plagát, propozície, časový rozpis

Galéria 

Plagát Viacboj všestrannosti 2021 (v2)